ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

Рейтинг: 0 / 5 (0)

ДБН А.2.2-3-2014
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВНИЦТВО

Чинні від 01.10.2014

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин,
лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
Додаткові вимоги до об'єктів галузевої специфіки встановлюються
галузевими будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими
відповідно до законодавства.
Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на реставрацію
об’єктів культурної спадщини; на об'єкти, що споруджуються за межами
України за рахунок її бюджетних інвестицій; при ліквідації наслідків аварій і
катастроф; на консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва
встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними
документами з урахуванням положень цих норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та документи:
ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва.
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і
споруд.
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів
ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та
категорії складності об’єктів будівництва
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення
позначених ними понять.
3.1 Будівля
Різновид споруди, що складається з несучих та огороджувальних або
сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або
підземні приміщення, призначені для життєдіяльності людей та виробництва
продукції.
3.2 Будівництво
Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення об'єктів будівництва.
3.3 Будинок
Різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання та
обслуговування людей.
3.4 Відокремлена частина будинку, будівлі, споруди
Автономна конструктивна система, відокремлена деформаційно-
температурним, антисейсмічним (за потреби) швом, протипожежною стіною, та
має автономне інженерне забезпечення (наприклад, блок-секція, дільниця, цех
тощо).
3.5 Завдання на проектування
Визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних,
інженерних і технологічних рішень об'єкта будівництва, його основних
параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням
технічних умов, містобудівних умов та обмежень.
3.6 Замовник будівництва
Фізична чи юридична особа, яка має у власності або у користуванні
земельну ділянку для забудови чи володіє на законних підставах об’єктом
будівництва, на якому має намір виконувати будівельні роботи.
3.7 Капітальний ремонт
Сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в
установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та
функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та
огороджувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних
систем та обладнання, у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням,
поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт
експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).
3.8 Комплекс (будова)
Сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних
об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єднаних цільовим
призначенням, зведення яких здійснюється, як правило, за єдиною проектною
документацією.
3.9 Лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури
Наземні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування людей,
транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів,
передачі електроенергії тощо.
3.10 Містобудівна документація
Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання
планування, забудови та іншого використання територій.
3.11 Нове будівництво
Будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з
метою створення об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також
лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі
добудова зупинених об’єктів незавершеного будівництва.
3.12 Об'єкт будівництва
Будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх
частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.
3.13 Об'єкт виробничого призначення
Об'єкт сфери матеріального виробництва.
3.14 Об'єкт невиробничого призначення
Об'єкт житлового та громадського призначення.
3.15 Передпроектні роботи
Роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для
визначення принципових об'ємно-просторових та містобудівних рішень:
- розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій
(форескізи);
- розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на
земельних ділянках (обґрунтуванн я місц я розміщення , необхідно ї територ ії та
умов будівництва);
- опрацювання технологічної та інженерної характеристик об'єкта;
- попередні інженерні вишукування;
- попередні обстеження будівель, які підлягають реконструкції,
капітальному ремонту або технічному переоснащенню; інші види робіт,

необхідні для початку процесу проектування.
3.16 Проект (проектні рішення) повторного використання
Документація на об’єкт або його відокремлену частину, що
використовується повторно при проектуванні іншого об’єкту будівництва, що
затверджена і, у разі необхідності, має звіт експертизи щодо її відповідності
вимогам будівельних норм, стандартів та правил.
3.17 Проектна документація
Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються
містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні,
технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
3.18 Проект підготовчих робіт
Розділ проектної документації. Склад та зміст підготовчих робіт
визначається ДБН А.3.1-5.
3.19 Проектні роботи
Роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації на будівництво.
3.20 Пусковий комплекс
Визначена проектною документацією частина об’єкту будівництва або
його черги, введення якої в експлуатацію забезпечує випуск продукції або
надання послуг, її безпечну експлуатацію та самостійне функціонування.
3.21 Реконструкція
Перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкту
будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або
функціонального призначення, в наслідок чого відбувається зміна основних
техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо),
забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-
економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов
експлуатації та якості послуг.
Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів
несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт
експлуатації об’єкту в цілому або його частин (за умови їх автономності).
3.22 Споруда
Штучно створений об’ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має
природні або штучні просторові межі, призначений для досягнення певних
цілей.
3.23 Стадії проектування
- техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);
- техніко-економічний розрахунок (ТЕР);
- ескізний проект (ЕП);
- проект (П);
- робочий проект (РП);
- робоча документація (Р).
3.24 Технічне переоснащення
Комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів
невиробничого та виробничого призначення, введених в експлуатацію в
установленому порядку, шляхом впровадження передової техніки та технології,
механізації і автоматизації виробництва, оновлення та заміни застарілого і
фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним
3.25 Частина будинку, будівлі, споруди
Визначена проектною документацією на реконструкцію або капітальний
ремонт частин а існуючого об’єкту , введеного в експлуатацію в установленому
порядку.
3.26 Черга будівництва
Визначена проектною документацією частина комплексу (будови) –
будинки, будівлі, споруди, лінійні об'єкти інженерно-транспортної
інфраструктури, введення в дію яких частково забезпечує випуск продукції або
надання послуг, їх безпечну експлуатацію та самостійне функціонування.
Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси для можливості
їх введення в експлуатацію.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Проектна документація для будівництва має відповідати положенням
законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм,
стандартів та правил.
Не допускається розроблення проектної документації без інженерних
вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А.2.1-1 на нових
земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів – без
уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального
обстеження об’єктів.
4.2 Оформлення проектної документації здійснюється згідно з
нормативним и документам и комплекс у А.2. 4 «Система проектно ї документації
для будівництва».
4.3 Основними складовими вихідних даних є:
- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
- технічні умови;
- завдання на проектування (додаток Б);
Інші вихідні дані, які надаються замовником, наведені в додатку А.
4.4 Технічн і умов и щодо інженерног о забезпеченн я об'єкт а (ТУ ) повинні
передбачати виключно т і роботи і в тих обсягах , як і необхідн і для здійснення
інженерного забезпечення об'єкта, що проектується.
4.5 Категорія складності та клас наслідків (відповідальності) об'єкта
будівництва визначаються відповідно до вимог ДБН В.1.2-14 та ДСТУ-Н
Б В.1.2-16.
4.6 Стадії проектування.
4.6.1 Для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:
1) в одну стадію - робочий проект (РП);
2) у дві стадії - для об'єктів невиробничого призначення - ескізний
проект (ЕП),а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури - техніко-економічний розрахунок
(ТЕР) та для обох - робочий проект (РП).
4.6.2 Для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві
стадії:
1) проект (П);
2) робоча документація (Р).
4.6.3 Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в
три стадії:
1) для об'єктів невиробничого – ЕП або, за відповідним
обґрунтуванням, ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення та лінійних
об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури - техніко-економічне
обґрунтування (ТЕО);
2) проект (П);
3) робоча документація (Р).
Примітка. За відповідним обґрунтуванням замовник та проектувальник можуть
прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій проектування.
При капітальному ремонті об’єктів допускається здійснювати
проектування в одну стадію – РП.
4.7 За необхідності виконання підготовчих робіт замовник може в завданні
на проектування передбачати розроблення окремого розділу проектної
документації – проект підготовчих робіт. Склад та зміст підготовчих робіт
визначається ДБН А.3.1-5.
4.8 Проектна документація має бути розроблена з урахуванням усіх
документів будівельних норм та стандартів, чинних на час її передачі у
виробництво.
Проектна документація, затверджена відповідно до чинного
законодавства, не підлягає коригуванню у зв'язку з введенням нових
будівельних норм, за винятком випадків, коли це коригування обумовлене
підвищенням у нових будівельних нормах вимог безпеки, у тому числі щодо
забезпечення механічного опору та стійкості (міцності),електро-, вибухо- та
пожежобезпечності об'єкта та доступності для маломобільних груп населення,
для забезпечення яких повинні бути виконані необхідні будівельні роботи.
4.9 Проектування може виконуватись з а чергами будівництва , а також із
виділенням пускових комплексів, якщо це передбачено завданням на
проектування. У цьому разі проектна документація на першій стадії
проектування (Техніко-економічне обґрунтування, Техніко-економічний
розрахунок, Ескізний проект, Проект) розробляється у цілому на об'єкт, з
виділенням черг будівництва, а також пускових комплексів.
Черги та пускові комплекси будівництва повинні забезпечувати санітарно-
побутові умови, пожежну безпеку, охорону праці та охорону навколишнього
середовища тощо.
4.10 При розробленні проектної документації для об’єктів, що підлягають
науково-технічному супроводу слід керуватися вимогами ДБН В.1.2-5.
4.11 У разі застосування проектної документації (проектних рішень) для
повторного використання проектна документація на новий об’єкт будівництва
складається з документації проекту (проектних рішень) повторного
використання і документації на його прив’язку до конкретного майданчика,
зміст якої визначається окремими нормативними документами.
4.13 Для підприємств і споруд із складною технологією виробництва або
такою, що не має аналога, в проектах в обґрунтованих випадках може
передбачатись випереджувальне будівництво та введення в дію дослідних цехів
та стендів для виконання досліджень, відпрацювання та випробування
експериментальних та нових технологій, обладнання, матеріалів та виробів.
4.12 Проектування експериментального будівництва здійснюється
відповідно до вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а
також Індивідуальних технічних вимог та повинно передбачати науково-
технічний супровід згідно з ДБН В.1.2-5.

5 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ (ТЕО),ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК (ТЕР)
5.1 ТЕО (ТЕР) розробляється на підставі вихідних даних для об'єктів
виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури , як і потребують детального обґрунтування відповідних рішень
та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта.
ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого
призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
Примітка. За відповідним обґрунтуванням замовником може бути
прийнято рішення щодо розроблення ТЕО для об’єктів невиробничого
призначення.
5.2 ТЕО (ТЕР) обґрунтовує основні проектні рішення, потужність
виробництва, номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані директивно,
кооперацію виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабри-
катами, паливом, електро- та теплоенергією, водою і трудовими ресурсами,
включаючи вибір конкретно ї ділянки дл я будівництва , вартіст ь будівництв а та
основні техніко-економічні показники.
При підготовці ТЕО (ТЕР) повинна здійснюватись всебічна оцінка впливів
планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС) згідно з ДБН
А.2.2-1; рекомендовані рішення ТЕО (ТЕР) мають обґрунтовуватися
результатами ОВНС; матеріали ОВНС, оформлені у вигляді спеціальної частини
(розділу) документації, є обов'язковою складовою ТЕО (ТЕР).
ТЕР виконується у скороченому обсязі порівняно з ТЕО відповідно до
характеру об'єкта та вимог завдання.
5.3 Склад ТЕО (ТЕР) викладено у додатку В.
5.4 Матеріали ТЕО (ТЕР) передаються замовнику на паперовому (в
чотирьох примірниках) та електронному носіяхносіях.

6 ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ (ЕП)
6.1 ЕП розробляється на підставі вихідних даних для принципового
визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та
функціональних рішень, підтвердження можливості створення об'єкта
невиробничого призначення, його кошторисної вартості, а також можуть
виконуватися інженерно-технічні розробки, схеми інженерного забезпечення
об'єкта.
6.2 ЕП передається замовнику на паперовому (в чотирьох примірниках) та
електронному носіях.
6.3 Склад ЕП викладено у Додатку Г.

7 ПРОЕКТ (П)
7.1 П розробляється для визначення містобудівних, архітектурних,
художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта,
кошторисної вартості будівництва.
П розробляється на підставі вихідних даних та схваленої при
тристадійному проектуванні попередньої стадії.
7.2 Розділи П необхідно подавати у чіткій і лаконічній формі, без
надмірної деталізації, у складі та обсязі, достатньому для обґрунтування
проектних рішень, визначення обсягів основних будівельних робіт, потреб в
обладнанні, будівельних матеріалах та конструкціях, положень з організації
будівництва, а також визначення кошторисної вартості будівництва.
7.3 Матеріали П у повному обсязі передаються замовнику генеральним
проектувальником на паперовому (у чотирьох примірниках) та електронному
носіях, субпідрядним проектувальником - генеральному проектувальнику в п'яти
примірниках.
7.4 До складу проектної продукції, що передається замовнику, не входять
інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки,
матеріали проектів-аналогів, а також матеріали інженерних вишукувань. Ці
матеріали зберігаються у проектувальника згідно з вимогами нормативних
документів.
7.5 За необхідності виконання науково-дослідних та/або
експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, у проектній
документації належить наводити їх перелік із стислою характеристикою і
обґрунтуваннями необхідності їх виконання.
7.6 Склад розділів П на будівництво об'єктів невиробничого призначення,
наведено у додатку Д , а н а будівництво об'єктів виробничого призначення та
лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури - у додатку Е.
7.7 При застосуванні обладнання індивідуального виготовлення,
включаючи нетипове і нестандартизоване, у відповідних розділах проекту
належить наводити вихідні вимоги на розроблення цього обладнання.

8 РОБОЧИЙ ПРОЕКТ (РП)
8.1 РП розробляється для технічно нескладних об'єктів, а також об'єктів із
застосуванням проектів (проектних рішень) повторного використання на підставі
вихідних даних та схваленої при двостадійному проектуванні попередньої стадії.
РП розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх,
екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, кошторисної
вартості будівництва і виконання будівельних робі.
8.2 РП є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин -
затверджувальної та робочої документації. Склад і зміст затверджувальної
частини наведені у додатках Д та Е.
Для виконання будівельних робіт видається робоча документація у
повному обсязі.
8.3 Затверджувальна частина РП та робоча документація передаються
замовнику на паперовому (в чотирьох примірниках) та електронному носіях.
8.4 Склад та зміст розділів РП з капітального ремонту об’єктів, наведених
у додатках Д та Е, може зменшуватися залежн о ві д технічно ї та технологічної
складності робіт.
В окремих обґрунтованих випадках при поліпшенні експлуатаційних
показників введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів
будівництва допускається розроблення лише дефектного акту, у якому
визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається
кошторисна документація.

9 РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ (Р)
9.1 Стадія Р розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.
9.2 Склад Р викладено у Додатку Ж.
Окрім того, до складу Р для будівництва повинні входити:
1) переліки робіт, для яких необхідне складання актів на приховані
роботи та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
2) вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на
обладнання індивідуального виготовлення (включаючи нетипове та
нестандартизоване обладнання),за яким вихідні вимоги на попередніх стадіях не
розробляються.
9.3 Обсяг та деталізація робочих креслень мають бути доведені до
необхідної кількості та рівня.
9.4 За окремими, особливо складними, об'єктами будівництва
проектувальник при виконанні робочої документації може здійснювати
додаткові розробки, які не передбачені нормативними документами і уточнюють
матеріали проекту.
9.5 При проектуванні об'єктів з особливо складними конструкціями і
технологіями виконання робіт (що обов’язково має бути обґрунтовано в
пояснювальній записці проекту) можуть бути включені робочі креслення на
спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки. Зазначені креслення
та кошторис розробляються на підставі обґрунтування, яке направляється
генеральним проектувальником замовнику.
9.6 Вихідні дані щодо імпортного обладнання і креслення на обладнання
індивідуального виготовлення проектувальнику надаються замовником до
початку розроблення робочої документації, якщо інше не передбачено умовами
договору та/або завданням на проектування.
Розроблення проектно-конструкторської документації на обладнання і
конструкції індивідуального виготовлення, включаючи нетипове та
нестандартизоване обладнання, виконується заводом-виробником на підставі
вихідних даних і технічного завдання, розробленого проектувальником.
Проектувальник може розробляти проектно-конструкторську
документацію на вказане обладнання і конструкції.
9.7 Деталювальні креслення металевих конструкцій (КМД),технологічних
трубопроводів, газоповітропроводів та інших необхідних конструкцій розробляє
завод-виробник на підставі креслень проектувальника стадії конструкції
металеві (КМ),наданих замовником.
9.8 Робочі креслення, кошторисна документація, специфікації обладнання,
виробів і матеріалів, креслення металевих конструкцій, трубопроводів,
повітропроводів, а також інша проектна документація на будівництво об'єктів
передаються замовнику на паперовому (в чотирьох примірниках) та
електронному носіях.
Робочі креслення проекту (проектних рішень) повторного використання, за
яким на одному майданчику повинна здійснюватись будівництво декількох
однакових об’єктів, передаються в чотирьох примірниках лише для одного з цих
об'єктів, а для інших - по два примірники. Документація на частину, що
змінюється, передається замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках
у повному обсязі на кожен об’єкт.
Субпідрядний проектувальник передає генеральному проектувальнику
робочу документацію на один примірник більше встановленої вище кількості
примірників.
9.9 Державні стандарти, креслення типових конструкцій, виробів та вузлів,
н а як і є посиланн я у робочих кресленнях , а також проекти (проектн і рішення)
повторного використання тимчасових споруд до складу робочої документації
не входять і проектувальником замовникові не передаються.

Додаток А
(довідковий)
ПЕРЕЛІК ІНШИХ ВИХІДНИХ ДАНИХ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ
ЗАМОВНИКОМ
1. Фрагмент чинної містобудівної документації: генерального плану,
детального плану або план зонування території (за наявності останнього),схеми
планування району (за наявності).
2. Вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (у разі необхідності).
3. Пропозиції та дані про імпортні будівельні конструкції, вироби,
обладнання з показниками енергоефективності, якщо це відомо замовнику.
4. Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого
самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки та споруди,
зелені насадження, які підлягають знесенню (у разі необхідності).
5. Дан і дл я розробленн я рішен ь з організаці ї будівництв а і складання
кошторисної документації.
6. Для об'єктів виробничого призначення додатково подаються такі
матеріали:
1) дані технічних завдань на машини та обладнання з тривалим циклом
розроблення, конструювання і виготовлення;
2) номенклатура продукції, виробнича програма;
3) технічні характеристики продукції підприємства;
4) відомості пр о імпортн е та вітчизнян е обладнанн я аб о кресленн я на
нетипове та нестандартизоване обладнання з показниками енергоефективності;
5) необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних
зі створенням нових технологічних процесів і обладнання;
7. При реконструкції, капітальному ремонті та технічному
переоснащенні об'єктів будівництва:
1) звіти з висновками про результати обстеження будівельних
конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення
діючих інженерних мереж та комунікацій, дані з інвентаризації існуючих на
підприємствах (будинках, спорудах) джерелах забруднення;
2) висновки та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих
виробництв, конструкцій будинків та споруд;
3) технологічні планування діючих виробництв (цехів),ділянок зі
специфікацією обладнання і відомостями про його стан;
4) умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд,
підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних
матеріалів тощо;
5) переліки існуючих будинків, будівель (приміщень) і споруд,
підйомно-транспортних засобів підприємства (будинку, будівлі, споруди),які
можуть бути використані в процесі виконання будівельних робіт;
Примітка. Перелік вихідних даних, які надаються замовником, визначається при
підписанні договору на виконання відповідних стадій проектування.

Додаток Б
(довідковий)
ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ
1. Назва та місцезнаходження об'єкта.
2. Підстава для проектування.
3. Вид будівництва.
4. Дані про інвестора.
5. Дані про замовника.
6. Джерело фінансування.
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.
8. Дані про генерального проектувальника.
9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії
(визначається спільно замовником та проектувальником ).
10. Інженерні вишукування.
11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти,
підроблювані і підтоплювані території тощо).
12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики
запроектованого об'єкта.
13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових
комплексів.
14. Визначення класу (наслідків ) відповідальності , категорі ї складності
та установленого строку експлуатації;
15. Вказівки про необхідність:
1) розроблення індивідуальних технічних вимог;
2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на
конкурсних засадах;
3) попередніх погоджень проектних рішень;
4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів,
їх склад та форма;
5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт
у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу
6) технічного захисту інформації;
16. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.
17. Вимоги до благоустрою майданчика.
18. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.
19. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє
середовище».
20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.
21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує
застосувати замовник.
22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.
23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів
цивільного захисту (цивільної оборони).
24. Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту.
25. Вимоги до розроблення спеціальних заходів.
26. Призначення нежитлових поверхів.
27. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу.
Примітка 1. Завдання на проектування (або коригування проекту) затверджується
замовником та погоджуються проектувальником.
Примітка 2. Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до
особливостей об'єктів, що проектуються і умов будівництва.

Додаток В
(довідковий)
СКЛАД ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ (ТЕО),
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ (ТЕР)
В.1. ТЕО складається, як правило, з таких розділів:
В.1.1 Для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури:
1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та
економічна доцільність будівництва об’єкта в цілому, за чергами та пусковими
комплексами.
2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта будівництва,
передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску, а також
міркування щодо її збуту.
3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць
виробничого персоналу.
4. Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з
обґрунтуванням можливості їх використання або одержання.
5. Дані інженерних вишукувань.
6. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
7. Схеми генплану та транспорту.
8. Схема зведеного плану інженерних мереж.
9. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від
небезпечних природних чи техногенних факторів.
10. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.
11. Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння
варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з охорони
праці.
12. Основні положення з організації будівництва.
13. Заходи щодо технічного захисту інформації.
14. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.
15. Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.
16. Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів
цивільного захисту (цивільної оборони).
17. Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
18. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення (крім
об’єктів виробничого призначення).
19. Обґрунтування ефективності інвестицій.
20. Висновки з визначенням вибраного варіанту запропонованих рішень та
пропозиції.
21. Проектна тривалість будівництва.
22. Техніко-економічні показники.
23. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається
відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.
24. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності
відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.

В.1.2 Для об’єктів невиробничого призначення:
1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та
економічна доцільність будівництва об’єкта в цілому, за чергами та пусковими
комплексами.
2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта.
3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць.
4. Дані про забезпечення енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими
ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання.
5. Обґрунтування розміщення об'єкта будівництва.
6. Дані інженерних вишукувань.
7. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
8. Схеми генплану та транспорту.
9. Схема зведеного плану інженерних мереж.
10. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта
будівництва від небезпечних природних чи техногенних факторів.
11. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.
12. Основні рішення та показники з енергоефективності та охорони праці.
13. Основні положення з організації будівництва.
14. Заходи щодо технічного захисту інформації.
15. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.
16. Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів
цивільного захисту (цивільної оборони).
17. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення.
18. Обґрунтування ефективності інвестицій.
19. Висновки з визначенням вибраного варіанту запропонованих рішень та
пропозиції.
20. Проектна тривалість будівництва.
21. Техніко-економічні показники.
22. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається
відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.
23. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності
відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.

В.2 ТЕР складається, як правило, з таких розділів:
1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та
економічна доцільність будівництва об’єкта в цілому, за чергами та пусковими
комплексами.
2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її
збуту.
3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць
виробничого персоналу.
4. Дані інженерних вишукувань.
5. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
6. Схеми генплану та транспорту з мережами.
7. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта
будівництва від небезпечних природних чи техногенних факторів.
8. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.
9. Основні рішення та показники з енергоефективності, з охорони праці.
10. Основні положення з організації будівництва.
11. Заходи щодо технічного захисту інформації.
12. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.
13. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення (крім
об’єктів виробничого призначення).
14. Висновки з визначенням вибраного варіанту запропонованих рішень та
пропозиції.
15. Проектна тривалість будівництва.
16. Техніко-економічні показники.
17. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається
відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.
18. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності
відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.
Примітка: Склад ТЕО може бути доповнений чи скорочений (за винятком матеріалів
ОВНС) за рішенням замовника або за погодженням з ним.
Якщо ТЕО розробляється у декількох варіантах, то розділ ОВНС виконується після
погодження замовником вибраного варіанта.

Додаток Г
(довідковий)
СКЛАД ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ (ЕП)
Г.1. Загальні положення
1. Вихідні дані для проектування.
2. Коротка характеристика об’єкта.
3. Дані інженерних вишукувань.
4. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.
5. Визначення вимог до містобудівних рішень.
6. Доступність об’єкту для маломобільних груп населення.
7. Основні техніко-економічні показники.
8. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається
відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.
9. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності
відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.
Г.2. Основні креслення
1. Ситуаційний план у масштабі 1:2 000 або 1:5 000.
2. Схема генерального плану у масштабі 1:500 або 1:1 000.
3. Схема транспортно-пішохідних зв’язків (за необхідністю).
4. Плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд.
5. За завданням замовника принципові схеми улаштування інженерного
обладнання, технологічні компонування, конструктивні рішення.

Додаток Д
(довідковий)
СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)
НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Д.1. Пояснювальна записка
1. Вихідні дані для проектування.
2. Коротка характеристика об'єкта, дані про проектну потужність об'єкта
(місткість, пропускна спроможність).
3. Дані інженерних вишукувань.
4 . Відомост і про потреби в паливі , воді , електричній т а тепловій енергії,
заходи щодо енергозбереження тощо.
5. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.
6. Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на
довкілля (земельні, водні та інші ресурси),їх мінімізація та компенсація.
7. Рішення з інженерного захисту територій і об'єктів.
8. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення.
9. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони).
10. Розділ із забезпечення надійності та безпеки.
11 Основні техніко-економічні показники.
12. Економічний розрахунок ефективності інвестицій.
13. Розділ із науково-технічного супроводу (у разі потреби).
14. Відомості з обсягами робіт.
15. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності
відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.

Д.2. Архітектурно-будівельні рішення
1. Рішення та основні показники генерального плану, благоустрою та
озеленення. Короткий опис і обґрунтування архітектурних рішень та їх
відповідність функціональному призначенню з урахуванням містобудівних
вимог. Рішення щодо зовнішнього та внутрішнього оздоблення.
2. Основні рішення із прийнятої конструктивної схеми (матеріали стін,
перекриттів, покрівлі),обґрунтування застосованих типів фундаментів та інших
конструкцій, ї х категор ії відповідальност і, теплоефективність огороджувальних
конструкцій та теплофізичні характеристики , прийняті архітектурні і інженерні
рішення щодо захисту приміщень від зовнішнього і внутрішнього шумів (гулу).

Д.3. Технологічна частина
Технологічні рішення об’єкта будівництва.

Д.4. Рішення з інженерного обладнання
1. Принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного
обладнання - опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачання,
водопостачання і каналізації, електрообладнання, електроосвітлення, захисту від
блискавок, зв'язку, пожежної та охоронної сигналізації, сигналізації,
радіофікації, телебачення, автоматизації санітарно-технічних пристроїв,
диспетчеризації, обладнання замково-переговорними пристроями (для житлових
будинків),вимоги щодо енергозбереження.
2. Заходи щодо захисту від блукаючих струмів та антикорозійного захисту.
3. Інженерні рішення щодо протипожежних заходів.
Примітка. Пояснювальна записка повинна бути викладена якомога стисліше.

Д.4. Основні креслення
1. Ситуаційний план у одному з таких масштабів 1:2 000, 1:5 000 або
1:10 000.
2. Генеральний план на топографічній основі у масштабі 1:500 або 1:1
000.
3. Принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та
озеленення.
4. Схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності).
5. План трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій
масштабу 1:2 000.
6. Плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них
масштабу 1:500.
7. Схеми розташування фундаментів , плани поверхів , фасади , розрізи
будинків та споруд із схематичним зображенням основних несучих та
огороджувальних конструкцій у одному таких з масштабів 1:50, 1:100 або 1:200;
основні вузли спряження конструктивних елементів, схеми армування
монолітних залізобетонних конструкцій, деталі огороджувальних конструкцій у
масштабі 1:25.
8. Інтер'єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із
завданням на проектування).
9. Каталожні аркуші при використанні проектів (проектних рішень)
повторного застосування.
10. Плани поверхів, фасади і розрізи при використанні проектів
(проектних рішень) повторного використання.
11. Принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення,
вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків,
електрообладнання, газо- та холодопостачання, кондиціонування повітря, зв'язку
та сигналізації, автоматизації інженерного обладнання, пило- та димовидалення,
сміттєвидалення),принципові рішення щодо впровадження заходів з енерго-
збереження.
12. Технологічні компонування з планами розміщення (розташування)
основного устаткування.
13. Вихідні дані на розроблення конструкторської документації з
обладнання індивідуального виготовлення.

Д.5. Організація будівництва
Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються
відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5.
Д.6. Кошторисна документація
Склад, обсяг та зміст кошторисної документації визначається відповідно до
ДСТУ Б Д.1.1-1.

Додаток Е
(довідковий)
СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)
НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА
ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Е.1. Пояснювальна записка
1. Вихідні дані для проектування.
2. Коротка характеристика об'єкта будівництва та його склад:
1) дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний
рівень продукції, сировинну базу;
2) результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного
складу працівників;
3) кількість та оснащеність робочих місць;
4) відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного
та допоміжного виробництв.
3. Дані інженерних вишукувань.
4. Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії,
заходи щодо енергозбереження та ін., окремо на власні потреби та технологію.
5. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.
6. Дані про ефективність капітальних вкладень (за необхідності).
7. Основні рішення та показники по генеральному плану, інженерних
мережах і комунікаціях.
8 Відомості про інженерний захист територій.
9 Охорона праці.
В розділі наводяться такі відомості:
1) перелік основних нормативних документів;
2) заходи щодо забезпечення безпеки процесів та виробів;
3) токсикологічна, пожежовибухонебезпечна характеристика
матеріалів, продуктів, напівфабрикатів, відходів виробництва; контроль вимог
безпеки;
4) характеристика виробничих приміщень, розрахунки або
обґрунтування категорій вибухопожежної небезпеки, класів ПБЕ;
5) визначення енергетичного потенціалу вибухонебезпечних блоків,
радіуси зон можливих зруйнувань; заходи щодо захисту персоналу від
травмування, безпечної евакуації працюючих при можливих аваріях і пожежах;
6) дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації, способів вилучення
і нейтралізації відходів з небезпечними властивостями;
7) засоби запобігання пожежам, вибухам, зберіганню і
транспортуванню матеріалів, напівфабрикатів з небезпечними та шкідливими
властивостями, ведення робіт з навантаження і розвантаження;
8) заходи щодо захисту працюючих від зовнішніх та внутрішніх
факторів; наявність санітарно-побутових приміщень, медобслуговування;
9) дані про пільги, припустимість праці жінок і підлітків.
10. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони).
11. Розділ із забезпечення надійності та безпеки.
12. Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
13. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
14. Оцінка ефективності прийнятих рішень і порівняння техніко-
економічних показників проекту з показниками, які схвалені в ТЕО (ТЕР).
15. Оцінка економії, отриманої за результатами впровадження
енергозберігаючих заходів.
16. Розділ із науково-технічного супроводу (у разі потреби).
17. Відомості з обсягами робіт.
18. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності
відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16.
Е.2. Генеральний план і транспорт
Коротка характеристика району будівництва та будівельного майданчика.
Рішення та показники по генеральному плану, внутрішньомайданчиковому і
зовнішньому транспорту.
Основні планувальні рішення, заходи щодо благоустрою та обслуговування
територій.
Рішення щодо розташування інженерних мереж та комунікацій. Організація
охорони підприємства (будинку, споруди).
Е.3. Основні креслення
Ситуаційний план розташування підприємства, будинку або споруди з
зазначенням на ньому зовнішніх комунікацій, мереж (існуючих та проектованих)
і території, призначеної під забудову у одному з таких масштабів 1:2 000, 1:5 000
або 1:10 000. Для лінійних споруд наводиться план траси (за необхідності -
поздовжній профіль траси).
Генеральний план, на який наносяться будинки та споруди (існуючі та
проектовані , ті , що реконструюються і підлягають знесенню) , об'єкти охорони
навколишнього природного середовища і благоустрою, озеленення та спеціальні
рішення про розміщення внутрішньомайданчикових інженерних мереж і
транспортних комунікацій, планувальні відмітки території та мережі, які входять
до пускових комплексів у масштабі 1:500 або 1:1000.
Картограма земляних робіт.
Е.4. Технологічна частина
Дані про виробничі та розрахункові програми:
1) коротка характеристика і обґрунтування рішень щодо прийнятої
технології виробництва;
2) виділення технологічних вузлів;
3) рішення із застосування маловідходних та безвідходних процесів і
виробництв;
4) дані про трудомісткість (верстатомісткість) виготовлення продукції,
механізацію та автоматизацію технологічних процесів;
5) склад та обґрунтування обладнання, яке застосовується (у тому числі
імпортного),пусконалагоджувальні роботи;кількість робочих місць та їх
оснащеність;
6) загальна чисельність працівників, у тому числі за категоріями і
кваліфікацією;
7) рішення з організації ремонтного господарства;
8) дані про кількість та склад шкідливих викидів в атмосферу та водні
джерела (наводяться по окремих цехах виробництва, спорудах);
9) характеристика цехових і міжцехових комунікацій;
10) рішення з теплопостачання, електропостачання та
електрообладнання;
11) пропозиції з експлуатації електроустановок;
12) паливно-енергетичний та матеріальний баланси технологічних
процесів;
13) інженерні рішення щодо протипожежних заходів;
14) рішення щодо енергозбереження та застосування енергозберігаючих
технологій.
Е.5. Основні креслення
Принципові схеми технологічних процесів.
Технологічні компонування або планування по корпусах (цехах) із
вказівками розміщення великого, унікального устаткування та транспортних
засобів.
Схеми вантажопотоків (для великих підприємств).
Принципові схеми електропостачання підприємства.
Схеми трас магістральних і розподільних теплових
мереж.
Е.5. Архітектурно-будівельні рішення
Коротка характеристика району ділянки будівництва.
Короткий опис та обґрунтування архітектурно-будівельних рішень об’єкту
будівництва, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій та їх
елементів. Розрахунки основних несучих елементів.
Принципові рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів (матеріали
і характеристики елементів несучих конструкцій).
Обґрунтування принципових рішень із освітлення робочих місць, зниження
виробничих шумів та вібрацій, побутового, санітарного обслуговування
працюючих.
Заходи щодо електро-, вибухо- і пожежобезпеки, захисту будівельних
конструкцій, мереж та споруд від корозії.
Основні рішення із водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та
кондиціонування повітря.
Рішення з енергозбереження.
Переліки індивідуальних проектів і проектів (проектних рішень) повторного
використання.
Рішення по доступності об’єкту для маломобільних груп населення.
Е.6. Основні креслення
Схеми розташування фундаментів, плани поверхів, розрізи та фасади
основни х будинків і спору д із схематичним зображенням основни х несучи х та
огороджувальних конструкцій у одному з таких масштабів 1:50, 1:100 або 1:200,
основні вузли спряження конструктивних елементів, схеми армування
монолітних залізобетонних конструкцій, деталі утеплення огороджувальних
конструкцій у масштабі 1:25.
Перелік будинків та споруд із вказівкою використаних індивідуальних
проектів і проектів (проектних рішень) повторного використання (основні
креслення).
План трас зовнішніх і транспортних комунікацій, внутрішньо
майданчикових мереж (для всіх підприємств і споруд) та профілів даних (для
великих підприємств і споруд).
Для виробничих будівель із складними системами вентиляції і
кондиціонування повітря можуть розроблятися плани та розрізи цих будівель з
нанесенням згаданих систем, а також планів основних споруд водопроводу і
каналізації, принципові схеми улаштування інженерного обладнання для
виробничих будівель та будівель адміністративно-побутового і лабораторного
призначення.
Для великих складних об’єктів промислового виробництва слід зазначити:
схеми трас магістральних і розподільчих інженерних мереж ; структурн і схеми
електропостачання підприємства (цеху).
Е.7. Організація будівництва
Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються
відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5.
Е.8. Кошторисна документація
Склад, обсяг та зміст кошторисної документації визначається відповідно до
ДСТУ Б Д.1.1-1.


Додаток Ж
(довідковий)
Склад робочої документації (Р)
Робоча документація складається:
1. Робочі креслення;
2. Паспорт опоряджувальних робіт;
3. Кошторисна документація;
4. Специфікації обладнання, виробів і матеріалів;
5. Опитувальні аркуші та габаритні креслення на відповідні види обладнання
та виробів;
6. Робоча документація на будівельні вироби;
7. Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів.
Примітка. Склад Р може уточнюватися і доповнюватися.

Додаток И
(довідковий)
СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ)
1. Найменування об’єкту будівництва, місце його розташування.
2. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт,
технічне переоснащення),тривалість експлуатації.
3. Загальна кошторисна вартість будівництва, в т.ч. будівельних робіт,
устаткування, інших витрат (тис. грн.).
4. Поверховість (поверх).
5. Ступінь вогнестійкості будинку.
6. Площа ділянки (га).
7. Площа забудови (м2).
8. Загальна кількість квартир у будинку, у т.ч. однокімнатних, двокімнатних
та більше.
9. Площа житлового будинку (м2).
10. Площа квартир у будинку (м2).
11. Площа літніх приміщень (м2).
12. Загальна площа квартир у будинку (м2).
13. Площа вбудованих нежитлових приміщень (м2).
14. Загальний будівельний об'єм, в т.ч.:
- вище відм. 0.00 (м3);
- нижче відм. 0.00 (м3).
15. Кількість створених робочих місць.
16. Показники енергоефективності - річна потреба в паливі (тис. т),воді
(тис. м3),електричній (тис. кВт·год) та тепловій енергії (Гкал).
17. Тривалість будівництва (місяць).
18. Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики,
визначені в проекті.
Примітка: При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із
виділенням пускових комплексів , техніко-економічн і показники зазначаються , в тому числі,
для кожної черги та пускового комплексу.

Додаток К
(довідковий)
СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ)
1. Найменування об’єкта будівництва, місце його розташування.
2. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт,
технічне переоснащення),тривалість експлуатації.
3. Загальна кошторисна вартість будівництва, в т.ч. будівельних робіт,
устаткування, інших витрат (тис. грн.).
4. Поверховість (поверх).
5. Ступінь вогнестійкості будинку.
6. Площа ділянки (га).
7. Площа забудови (м2).
8. Потужність, місткість, пропускна спроможність.
9. Загальна площа (м2).
10. Корисна площа (м2).
11. Будівельний об'єм будинку (м3).
12. Кількість створених робочих місць (місце).
13. Показники енергоефективності - річна потреба в паливі (тис. т),воді
(тис. м3),електричній (тис. кВт·год) та тепловій енергії (Гкал).
14. Тривалість будівництва (місяць).
15. Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики,
визначені в проекті.
Примітка: При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із
виділенням пускових комплексів , техніко-економічн і показники зазначаються , в тому числі,
для кожної черги та пускового комплексу.

Додаток Л
(довідковий)
СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ
ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
1. Найменування об’єкту будівництва, місце його розташування.
2. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт,
технічне переоснащення),проектна тривалість експлуатації.
3. Потужність об'єкта (річний випуск основної номенклатури продукції,
місткість, пропускна спроможність, обсяг послуг, які надаються, та ін.):
– у натуральних показниках (у відповідних одиницях);
– у вартісних показниках (тис. грн.).
4. Кількість робочих місць, у т.ч. новостворених (місце).
5. Загальна кількість працюючих (осіб).
6. Загальна кошторисна вартість будівництва, в т.ч. будівельних робіт,
устаткування, інших витрат (тис. грн.).
7. Витрати на охорону навколишнього природного середовища,
відновлювальні та компенсаційні заходи (тис. грн.).
8. Вартість основних фондів об’єкту будівництва (тис. грн.).
9. Тривалість будівництва (місяць).
10. Трудомісткість будівництва (у люд.-днях).
11. Річна потреба підприємства:
1) сировина та матеріали (у відповідних одиницях виміру);
2) енергоресурси (електроенергія в тис. кВт·год; теплоенергія в млн.
Гкал; вугілля в тис. т);
3) нафтопродукти (в тис. т та ін.);
4) вода (в тис. м3);
12. Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики,
визначені в проекті.
13. Резюме заяви про екологічні наслідки.
14. Ступінь вогнестійкості об’єкту будівництва.
Примітка. При проектуванні за чергами будівництва, а також, за необхідності, із
виділенням пускових комплексів , техніко-економічн і показники зазначаються , в тому числі,
для кожної черги та пускового комплексу.

Додаток М
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання
містобудівної діяльності».
2. Закон України від 16.01.2003 № 436-IV «Господарський кодекс
України».
3. Закон України від 18.01.2001 № 2245-III «Про об'єкти підвищеної
небезпеки».
4. Закон України від 11.07.2001 № 2627-ІІІ «Про авторське право і
суміжні права».
5. Закон України від 20.05.99 № 687-XVI «Про архітектурну діяльність».
6. Закон України від 14.10.94 № 208-94-ВР «Про відповідальність за
правопорушення у сфері містобудівної діяльності».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі
питання виконання підготовчих і будівельних робіт».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 557 «Про
затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV та V категорій
складності».
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.11 № 560 «Про
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України».
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про
затвердження Технічного регламенту будівель і споруд».
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва».
12. Наказ Мінрегіону від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку
розроблення проектної документації на будівництво об’єктів», зареєстрований в
Мінюсті 01.06. 11 за № 651/19389.
13. Нака зМінрегіон у ві д 07.07.201 1№ 10 9 «Пр о затвердженн я Порядку
надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та
зміст», зареєстрований в Мінюсті 22.07.11 за № 912/19650.
14. Наказ Мінбудархітектури від 27.12.93 № 245 «Положення про
експериментальне будівництво», зареєстрований в Мінюсті 11.02.1994 за №
25/234.

Ключові слова: проектування, будівництво, об’єкт будівництва, категорія
складності, проектна документація.
Директор ДП «Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва
О.М.Галінський
Відповідальний виконавець А.А. Брусан

Дата публікації: 13.06.2018

Отзывы

ОтменитьДобавить отзыв