ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

Рейтинг: 0 / 5 (0)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА
ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Чинні від 2012-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту містобудівної
документації на державному (схеми планування окремої частини території України)
та регіональному (схеми планування території Автономної Республіки
Крим, області, групи районів та окремого району) рівнях.
1.2 Ці Норми призначені для застосування органами державної виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
2.1 ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та
затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони) у містобудівній документації.
2.2 ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
3.1 У цих Нормах вживаються терміни, встановлені Законом України "Про
основи містобудування" [2]: містобудування; Законом України "Про регулю-
вання містобудівної діяльності" [3]: містобудівна документація, територія, проектна
документація, схеми планування території на регіональному рівні, приміська
зона; Законом України "Про Генеральну схему планування території України"
[4]: Генеральна схема планування території України; Законом України "Про
охорону культурної спадщини" [16]: культурна спадщина, нерухомий об'єкт культурної
спадщини, охорона культурної спадщини; Постановою Кабінету Міністрів
України № 559 від 25.05.2011 р. "Про містобудівний кадастр" [31]: містобудівний
кадастр.

4 СКЛАД ТА ЗМІСТ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ОКРЕМОЇ ЧАСТИНИ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
4.1 Склад та зміст Генеральної схеми планування території України визначається
відповідно до чинного законодавства.
4.2 Схема планування окремої частини території України є першоосновою
для розроблення системи стратегічних, прогнозних і програмних документів
щодо здійснення регіональної політики. Вона повинна містити принципові рішення
з функціонального зонування території регіону за видами переважного
використання, планувальної організації території, взаємопов'язаного комплексного
розміщення основних об'єктів промисловості, транспорту та інженерної інфраструктури,
захисту населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних
процесів, охорони навколишнього природного середовища та культурної
спадщини, формування національної екологічної мережі.
4.3 Схему планування окремої частини території України виконують
відповідно до завдання на розроблення (додаток А),затвердженого в установленому
порядку, та вихідних даних (згідно з додатком Б.1).
4.4 Схему планування окремої частини території України виконують в
одну стадію.
4.5 Схема планування окремої частини території Укра
4.6 До складу графічних матеріалів входять:
а) схема розміщення регіону в планувальній структурі території України у
довільному масштабі;
б) план сучасного використання території в масштабі 1:100000 - 1:200000,
на якому зображаються існуючі та запроектовані на момент складання схеми основні
об'єкти, які відповідають переліку, обсягу і деталізації об'єктів і факторів,
що наносяться на проектний план;
в) комплексна оцінка території в складі схем природно-ресурсного потенціалу
та природно-техногенної небезпеки території в масштабі 1:100000 -
1:200000, на яких подається інформація щодо мінерально-сировинної бази, кліматичних,
геологічних та інших природних умов, зображаються ділянки прояву
небезпечних геологічних, гідрогеологічних та геоморфологічних процесів, території
та об'єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, а також
інші території та об'єкти за умови наявності інформації щодо їх географічної прив'язки),
інші природоохоронні території, встановлені згідно з затвердженою документацією,
а також інші фактори та планувальні обмеження, що впливають на
здійснення містобудівної та господарської діяльності;
г) проектний план (основне креслення) у масштабі 1:100 000 - 1:200 000, на
якому зображаються:
- перспективне функціональне зонування території за видами переважного
використання;
- межі адміністративних одиниць;
- міста, селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем
розселення;
- міжрайонні системи розселення;
- існуючі та перспективні курорти, зони масового відпочинку;
- території та об'єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники,
біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки
та інші території та об'єкти за умови наявності інформації щодо географічної
прив'язки) й інші природоохоронні території, встановлені згідно з затвердженою
проектною документацією;
- охоронні зони;
- зони особливого режиму;
- нерухомі об'єкти культурної спадщини та землі історико-культурного
призначення;
- землі Держлісфонду;
- напрями існуючих та проектних трас міжнародних транспортних коридорів,
доріг національного та регіонального значення, магістральних інженерних
комунікацій;
- існуючі та проектні пункти пропуску через державний кордон;
- елементи гідрографічної мережі, включаючи штучні об'єкти;
- порти, аеропорти, аеродроми, а також інші значні транспортні та інженерні
споруди;
д) схеми, що обґрунтовують, ілюструють чи деталізують прийняті проектні
рішення. Обсяг і масштаб схем встановлюються у завданні на проектування
з урахуванням особливостей об'єкта проектування.
4.7 Для розроблення графічних матеріалів застосовуються геоінформаційні
технології, цифрові карти з формуванням електронних карт та друком комп'ютерних
зображень на твердих носіях. При створенні цифрових (електронних)
карт та креслень необхідно додержуватись вимог класифікації та кодування об'-
єктів містобудування [31], нормативних і методичних документів щодо створення
та ведення містобудівного кадастру на відповідному рівні.
4.8 Текстові матеріали складаються з пояснювальної записки з основними
показниками схеми планування окремої частини території України, яка містить:
а) результати аналізу, проведеного з використанням методики, наведеної у
додатку Д (у розрізі адміністративних одиниць у порівнянні із середньодержавними
показниками):
- сучасного стану господарського комплексу та системи розселення;
- зовнішніх та внутрішніх факторів, які визначають стратегічні пріоритети
розвитку різних видів діяльності і функціональне використання території;
- розвитку транспортної та інженерної інфраструктури;
- використання ресурсного потенціалу;
- стану навколишнього природного середовища та інших факторів;
б) пропозиції щодо:
- функціонального зонування території;
- планувальної організації території;
- розвитку інвестиційно-привабливих територій, реструктуризації господарського
комплексу, розміщення нових виробничих та обслуговуючих підприємств,
використання можливостей ресурсного потенціалу регіону на основі
принципових рішень Генеральної схеми планування території України, Державної
стратегії регіонального розвитку України, схем планування території та стратегій
розвитку Автономної Республіки Крим та окремих областей;
- розвитку транскордонних регіонів, вільних економічних та інших зон із
спеціальним режимом використання;
- охорони культурної спадщини;
- розвитку транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням формування
міжнародних транспортних коридорів;
- охорони навколишнього природного середовища з урахуванням формування
Національної екологічної мережі;
- розвитку рекреаційно-оздоровчої та туристичної галузі;
- реалізації рішень схеми планування окремої частини території України;
- основних показників схеми планування окремої частини території України,
Автономної республіки Крим, області, групи районів (за формою згідно з
В.1).
4.9 До складу пояснювальної записки включають кольорові копії графічних
матеріалів схеми планування окремої частини території України.
4.10 До примірників пояснювальної записки, що надаються замовнику, додають
ксерокопії:
- рішення щодо розроблення схеми планування, прийняте відповідно до
чинного законодавства;
- завдання на розроблення документації;
- протоколів попереднього розгляду окремих складових документації;
- вихідних даних, матеріалів субпідрядних організацій тощо, що обґрунтовують
прийняті рішення.
4.11 У разі наявності у складі містобудівної документації таємної або службової
інформації ці матеріали (графічні креслення, розділи пояснювальної записки)
виготовляються окремими кресленнями або томом в установленому порядку.
Примітка. Матеріали схеми планування окремої частини території України
передаються замовнику у кількості трьох примірників (графічні матеріали:
один примірник - кольоровий оригінал та дві чорно-білі копії; пояснювальна записка
- три оригінальних примірники),а також на електронних носіях у форматі,
визначеному в завданні на розроблення. Один оригінальний примірник схеми
планування окремої частини території України з оригіналами документів, зазначених
у 4.10, зберігається в архіві розробника.

5 СКЛАД ТА ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТІ, ГРУПИ РАЙОНІВ
5.1 Схема планування території Автономної Республіки Крим, області,
групи районів є першоосновою для розроблення системи стратегічних, прогнозних
і програмних документів щодо здійснення регіональної політики, підготовки
пропозицій щодо реформування адміністративно-територіального устрою.
Основним завданням планування території Автономної Республіки Крим, області,
групи районів є:
- врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування території
України щодо вдосконалення системи розселення; визначення територій,
розвиток яких потребує державної підтримки; розвитку національної екологічної
мережі, інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури, охорони культурної
спадщини;
- врахування загальнодержавних та регіональних інтересів при плануванні
розвитку окремих галузей економіки, розробленні цільових програм розвитку регіонів,
формуванні транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних коридорів,
зон із спеціальним режимом використання;
- розроблення раціональної планувальної організації території регіону, зокрема:
забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального
використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу,
охорони навколишнього природного середовища та культурної спадщини, забезпечення
цивільного захисту населення і територій, техногенної безпеки, захисту
населених пунктів і територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних
процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури.
5.2 Схема планування території Автономної Республіки Крим, області,
групи районів повинна містити принципові рішення з функціонального зонування
території за видами переважного використання, планувальної організації
території, взаємопов'язаного комплексного розміщення основних об'єктів промисловості,
транспорту та інженерної інфраструктури, захисту населених пунктів
від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, охрони навколишнього
природного середовища та культурної спадщини, формування національної
екологічної мережі.
5.3 Схему планування території Автономної Республіки Крим, області,
групи районів розробляють відповідно до завдання на розроблення (додаток А),
затвердженого замовником в установленому порядку. Склад вихідних даних, які
надає замовник, визначають згідно з Б.2.
5.4 Схему планування території Автономної Республіки Крим, області,
групи районів розробляють в одну стадію.
5.5 Схема планування території Автономної Республіки Крим, області,
групи районів складається з графічних та текстових матеріалів.
5.6 Графічні матеріали включають:
а) схему розміщення регіону в планувальній структурі території України
в довільному масштабі;
б) план сучасного використання території в масштабі 1:50 000 - 1:100
000, на якому зображаються існуючі та запроектовані на момент складання схеми
основні об'єкти, які відповідають переліку, обсягу і деталізації об'єктів і факторів,
що наносяться на проектний план;
в) комплексну оцінку території в складі схем природно-ресурсного потенціалу
та природно- техногенної небезпеки території в масштабі 1:50 000 -
1:200 000, на яких подається інформація щодо мінерально-сировинної бази, кліматичних,
геологічних та інших природних умов, зображаються ділянки прояву
небезпечних геологічних, гідрогеологічних та геоморфологічних процесів, території
та об'єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, а також
інші території та об'єкти за умови наявності інформації щодо їх географічної прив'язки),
інші природоохоронні території, встановлені згідно з затвердженою проектною
документацією, а також інші фактори та планувальні обмеження, що
впливають на здійснення містобудівної та господарської діяльності;
г) схему захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних
і гідрогеологічних процесів у масштабі 1:100000-1: 200000;
д) схему розташування об'єктів культурної спадщини у масштабі
1:100000 - 1: 200 000, на якій зображаються землі історико-культурного призначення,
межі зон озхоодрчоинйи пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів
населених пунктів;
е) проектний план (основне креслення) у масштабі 1:50000 - 1:100000,
на якому зображаються:
- перспективне функціональне зонування території за видами переважного
використання;
- міста, селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем
розселення;
- приміські зони міст із чисельністю населення понад 100 тис. осіб, встановлені
згідно із затвердженими генеральними планами;
- території промислових підприємств, які розташовані або пропонуються
до розміщення за межами населених пунктів;
- існуючі та перспективні курорти, зони масового відпочинку;
- території та об'єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники,
біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки
та інші за умови наявності інформації щодо географічної прив'язки) й інші
природоохоронні території, встановлені згідно з затвердженою проектною документацією;
- охоронні зони;
- зони особливого режиму;
- нерухомі об'єкти культурної спадщини та землі історико-культурного
призначення;
- землі Держлісфонду;
- зони меліорації і зрошення;
- напрямки існуючих та проектних трас міжнародних транспортних коридорів,
доріг національного та регіонального значення, магістральних інженерних
комунікацій;
- існуючі та проектні пункти пропуску через державний кордон;
- елементи гідрографічної мережі, включаючи штучні об'єкти;
- території портів, аеропортів, аеродромів, а також інших значних транспортних
та інженерних споруд;
- межі адміністративних одиниць;
ж) схеми, що обґрунтовують, ілюструють чи деталізують прийняті проектні
рішення: господарського розвитку, транспортних зв'язків, водопостачання,
каналізування, зрошення, обводнення й осушення, енергопостачання, розселення,
розміщення курортних та рекреаційних зон, розвитку туризму (обсяг і масштаб
схем встановлюються у завданні на розроблення з урахуванням особливостей
об'єкта проектування).
5.7 Для розроблення графічних матеріалів застосовуються геоінформаційні
технології, цифрові карти з формуванням електронних карт та друком комп'ютерних
зображень на тзвоедрчдиийхносіях. При створенні цифрових (електронних)
карт та креслень необхідно додержуватись вимог класифікації та кодування об'-
єктів містобудування [31], нормативних і методичних документів щодо створення
та ведення містобудівного кадастру на відповідному рівні.
5.8 Текстові матеріали складаються з пояснювальної записки з основними
показниками схеми планування території Автономної Республіки Крим,
області, групи районів та основних положень схеми планування території.
5.9 Пояснювальна записка містить:
а) результати аналізу, проведеного з використанням методики, наведеної у
додатку Д (у розрізі районів Автономної Республіки Крим, області у порівнянні
із середньодержавними, середньо-обласними та середньореспубліканськими для
Автономної Республіки Крим показниками):
- сучасного стану господарського комплексу та системи розселення;
- зовнішніх та внутрішніх факторів, які визначають стратегічні пріоритети
розвитку різних видів діяльності і функціональне використання території;
- розвитку транспортної та інженерної інфраструктури;
- використання ресурсного потенціалу;
- стану навколишнього природного середовища та інших факторів;
б) пропозиції щодо:
- функціонального зонування території;
- формування планувального каркаса;
- розвитку інвестиційно-привабливих територій, реструктуризації господарського
комплексу (промисловості, сільського та лісового господарства, невиробничої
сфери тощо),розміщення нових виробничих та обслуговуючих підприємств,
демографічного прогнозу, розвитку соціальної інфраструктури (включаючи
житловий фонд),використання можливостей ресурсного потенціалу області
на основі принципових рішень Генеральної схеми планування території України
та Державної стратегії регіонального розвитку України;
- розвитку транскордонних регіонів, вільних економічних та інших зон із
спеціальним режимом використання;
- розвитку рекреаційно-оздоровчої та туристичної галузі;
- охорони культурної спадщини;
- розвитку транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням формування
міжнародних транспортних коридорів;
- охорони навколишнього природного середовища з урахуванням формування
Національної екологічної мережі;
в) шляхи реалізації рішень схеми планування території;
г) основні показники схеми планування території України, Автономної
республіки Крим, області, групи районів (за формою згідно з В.1).
5.10 До складу пояснювальної записки включають кольорові копії графічних
матеріалів схеми планування території.
5.11 До примірників пояснювальної записки, що надаються замовнику,
додають ксерокопії:
- рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної
ради щодо розроблення схеми планування, прийняте відповідно до чинного
законодавства;
- завдання на розроблення документації;
- протоколів попереднього розгляду окремих складових документації;
- вихідних даних, матеріалів субпідрядних організацій тощо, що обґрунтовують
прийняті рішення.
5.12 Основні положення схеми планування території оформляють окремою
книгою зі стислим викладом пропозицій схеми планування території Автономної
Республіки Крим, області, групи районів.
5.13 У разі наявності у складі містобудівної документації таємної або службової
інформації ці матеріали (графічні креслення, розділи пояснювальної записки)
виготовляються окремими кресленнями або томом в установленому порядку.
Примітка. Матеріали схеми планування території Автономної Республіки
Крим (області, групи районів) передаються замовнику у кількості трьох примірників
(графічні матеріали: один примірник - кольоровий оригінал, та дві чорно-
білі копії; пояснювальна записка і основні положення схеми планування території
-три оригінальних примірники),а також на електронних носіях у форматі, визначеному
в завданні на розроблення. Один оригінальний примірник схеми планування
території Автономної Республіки Крим (області, групи районів) з оригіналами
документів, зазначених у 5.11, зберігається в архіві розробника.

6 СКЛАД ТА ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ
6.1 Схема планування території району є першоосновою для розроблення
системи стратегічних, прогнозних і програмних документів щодо здійснення регіональної
політики. Основними завданнями схеми планування території району
є:
- обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання
територій;
- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування,
забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного,
санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та
іншого законодавства;
- обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
- забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого
розвитку населених пунктів;
- визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу,
наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених
законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів;
- розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.
6.2 Схему планування території району розробляють відповідно до завдання
на розроблення (додаток А),затвердженого замовником в установленому
порядку. Склад вихідних даних, які надає замовник, визначають згідно з Б.3.
6.3 Схема планування території району розробляється, як правило, в
одну стадію на всю територію району. В окремих випадках, у відповідності із
дорученням уряду Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації
або за рішенням районної ради може виконуватись схема планування території
окремої частини району як перша стадія схеми планування всієї території району.
6.4 Схема планування території району складається з графічних та текстових
матеріалів.
6.5 Графічні матеріали включають:
а) ситуаційну схему, яка виконується у довільному масштабі та відображає
місце району в планувальній структурі території Автономної Республіки
Крим, області. На схему наносяться межа району, його центр, межі та центри
міжрайонних систем розселення, мережа загальнодержавних та регіональних комунікацій
і споруд інженерно-транспортної інфраструктури;
б) план сучасного використання території району в масштабі 1:10000 -
1:50 000, на якому зображаються:
- межа району, розташовані на його території адміністративно-територіальні
одиниці, а також міста обласного (республіканського для Автономної Республіки
Крим) значення;
- існуюче функціональне використання території району;
- комунікації і споруди інженерно-транспортної інфраструктури загальнодержавного,
регіонального та місцевого рівнів (залізничного, автомобільного,
водного, повітряного транспорту, зв'язку, водо- та енергозабезпечення, водовідведення),
у т.ч. розташовані на територіях суміжних адміністративно-територіальних
одиниць;
- території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного
та оздоровчого призначення, ліси, лісопарки, території дачних та садівницьких
товариств;
- нерухомі об'єкти культурної спадщини та землі історико-культурного
призначення;
- об'єкти комунального господарства (кладовища, сміттєзвалища, ділянки
інших підприємств із санітарного очищення та утилізації відходів, скотомогильники),
у т.ч. розташовані на територіях суміжних адміністративно-територіальних
одиниць;
- об'єкти міжселенного обслуговування населення;
- споруди інженерного захисту території.
в) схема планувальних обмежень, за можливості суміщена з планом сучасного
використання території району, у масштабі 1:10 000 - 1:50 000, на якій
зображаються:
- території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного
та оздоровчого призначення, ліси, лісопарки, території дачних та садівницьких
товариств, інші природні території, важливі для збереження біологічного
та ландшафтного різноманіття;
- охоронні, санітарно-захисні зони, округи та зони санітарної охорони навколо
відповідних територій та об'єктів;
- землі історико-культурного призначення, межі зон охорони пам'яток культурної
спадщини, межі історичних ареалів населених пунктів;
- зони радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно
небезпечних об'єктів (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих на територіях
суміжних адміністративно-територіальних одиниць);
- території зі складними інженерно-будівельними умовами забудови;
- місця залягання розвіданих запасів корисних копалин;
г) проектний план (основне креслення) у масштабі 1:10 000-1:50 000,
на якому зображаються:
- розподіл території за видами та режимами переважного використання
(результати функціонального зонування території);
- межі та центри місцевих систем розселення, розміщення об'єктів міжселенного
обслуговування населення;
- визначені на підставі затвердженої містобудівної документації території
для перспективних містобудівних потреб (у т.ч. спільних потреб декількох територіальних
громад);
- території та об'єкти природно-заповідного фонду;
- нерухомі об'єкти культурної спадщини та землі історико-культурного
призначення;
- проектні траси комунікацій та розміщення споруд загальнодержавної, регіональної
та місцевої інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів комунального
господарства, у т.ч. спільного використання декількома територіальними
громадами;
д) схеми, що обґрунтовують, ілюструють чи деталізують прийняті проектні
рішення: господарського розвитку, транспортних зв'язків, водопостачання,
водовідведення, зрошення, обводнення й осушення, енергопостачання, розселення,
розміщення курортних та рекреаційних зон, розвитку туризму (обсяг і масштаб
схем встановлюються у завданні на розроблення з урахуванням особливостей
об'єкта проектування).
6.6 Для розроблення графічних матеріалів застосовуються геоінформаційні
технології, цифрові карти з формуванням електронних карт та друком комп'ютерних
зображень на твердих носіях. При створенні цифрових (електронних)
карт та креслень необхідно додержуватись вимог класифікації та кодування об'-
єктів містобудування [31], нормативних і методичних документів щодо створення
та ведення містобудівного кадастру на відповідному рівні.
6.7 Текстові матеріали схеми планування території району включають
пояснювальну записку з основними показниками схеми планування території
району та основні положення схеми планування території.
6.8 Пояснювальна записка містить:
а) результати аналізу сучасного стану використання території району;
комплексну оцінку території з визначенням і порівняльною оцінкою найбільш
стимулюючих та обмежуючих факторів, які переважно обумовлюють структуру
та параметри розвитку економіки та напрями використання території; системну
оцінку конкурентних переваг та обмежень соціально-економічного розвитку, що
визначають вимоги та можливості ефективного використання території району з
урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників;
б) пропозиції та обґрунтування у розрізі міських, селищних та сільських
рад щодо:
- перспективного використання території району з розподілом за видами
переважного використання (функціональне зонування території);
- розвитку господарського комплексу;
- демографічного потенціалу;
- обсягів будівництва об'єктів міжселенного обслуговування населення;
- охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини та дотримання режиму
використання земель історико-культурного призначення відповідно до чинного
законодавства [16];
- охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
- розвитку рекреаційно-оздоровчої та туристичної галузі;
- обґрунтування розвитку місцевих систем розселення;
- напрямів розбудови районної системи інженерно-транспортної інфраструктури
(в ув'язці із загальнодержавною, республіканською (для Автономної
Республіки Крим) та обласною системами);
- визначення територій спільних інтересів суміжних територіальних громад
(включаючи міста обласного, республіканського для Автономної Республіки
Крим значення);
- комплексу заходів із реалізації рішень схеми планування території району;
- забезпечення санітарного благополуччя та охорони навколишнього середовища.
в) основні показники схеми планування території (за формою згідно з В.2).
6.9 До складу пояснювальної записки включають кольорові копії графічних
матеріалів схеми планування території.
6.10 До примірників пояснювальної записки, що надаються замовнику, додають
ксерокопії:
- рішення щодо розроблення схеми планування, прийняте відповідно до
чинного законодавства;
- завдання на розроблення документації;
- протоколів попереднього розгляду окремих складових документації;
- вихідних даних, матеріалів субпідрядних організацій тощо, що обґрунтовують
прийняті рішення.
6.11 Основні положення схеми планування території оформляють окремою
книгою зі стислим викладом пропозицій схеми планування території району.
6.12 У разі наявності у складі містобудівної документації таємної або службової
інформації ці матеріали (графічні креслення, розділи пояснювальної записки)
виготовляються окремими кресленнями або томом в установленому порядку.
Примітка. Матеріали схеми планування території району передаються замовнику
у кількості трьох примірників (графічні матеріали: один примірник -
кольоровий оригінал та дві чорно-білі копії; пояснювальна записка і основні положення
схеми планування території - три оригінальних примірники),а також на
електронних носіях у форматі, визначеному в завданні на розроблення. Один
оригінальний примірник схеми планування території району з оригіналами документів,
зазначених у 6.10, зберігається в архіві розробника.

ДОДАТОК Б
(довідковий)
СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Б.1 СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ
ПЛАНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Вихідні дані містять:
а) картографічну основу у визначеному завданням масштабі у цифровій
формі та на паперових носіях;
б) матеріали інженерних, геологічних, гідрогеологічних і гідрологічних
вишукувань та відомості про наявність корисних копалин і підземних вод (за даними
Укргеоінформу, територіальних державних підприємств Держкомгеології);
в) перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та
інших робіт на території проектування, які слід враховувати при проектуванні;
г) матеріали моніторингу Генеральної схеми планування території України
щодо території проектування;
д) вимоги щодо врахування при проектуванні загальнодержавних та регіональних
інтересів, які визначені відповідними рішеннями уряду, Генеральною
схемою планування території України, стратегіями розвитку регіону, прогнозами
та програмами економічного і соціального розвитку, галузей економіки і
мають бути враховані при розробленні схеми планування окремої частини території
України;
е) матеріали територій та об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних
зон;
ж) характеристику сучасного стану навколишнього природного середовища
та екологічної безпеки;
з) матеріали затверджених історико-культурних опорних планів із визначеними
межами історичних ареалів та зон охорони пам'яток культурної спадщини
населених пунктів (у разі відсутності затвердженої документації - перелік
нерухомих об'єктів культурної спадщини та земель історико-культурного призначення);
и) матеріали стосовно оцінки курортних ресурсів, медичного зонування,
межі курортів міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення;
к) матеріали Держлісфонду із виділенням лісів природоохоронного призначення;
л) матеріали Довідника Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, області про стан соціально-економічного розвитку регіону за 3
роки, що передують розробленню схеми планування території;
м) характеристику населення, баланс трудових ресурсів згідно з матеріалами
останнього перепису населення (за даними Головного управління статистики
в Автономній Республіці Крим, області);
н) дані про окремі показники соціально-економічного, екологічного, транспортного
та інженерного розвитку регіону;
о) матеріали Державного земельного кадастру щодо структури земель регіону
в розрізі окремих адміністративних одиниць першого рівня відповідно до
форми згідно з додатком Г;
п) дані щодо можливих проявів у окремих регіонах та на окремих територіях
небезпечних і катастрофічних явищ;
р) перелік раніше виконаних науково-дослідних та проектних робіт, які додають
до завдання, у тому числі:
- соціально-економічні прогнози, програми розвитку окремих галузей господарства,
стратегії регіонального розвитку, обґрунтування розвитку вільних
економічних та спеціальних зон, схеми містобудівного обґрунтування проходження
міжнародних транспортних коридорів, проекти розвитку транскордонних
регіонів;
- схеми захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних
і гідрогеологічних процесів;
- інші матеріали.
Примітка. Усі вихідні дані надаються станом на 1 січня року початку розроблення
містобудівної документації згідно з договором на її виконання.

Б.2 СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ
ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
ОБЛАСТІ, ГРУПИ РАЙОНІВ
Вихідні дані містять:
а) картографічну основу у визначеному завданням масштабі у цифровій
формі та на паперових носіях;
б) матеріали інженерних, геологічних, гідрогеологічних і гідрологічних
вишукувань та відомості про наявність корисних копалин і підземних вод (за даними
Укргеоінформу, територіальних державних підприємств Держкомгеології);
в) перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та
інших робіт на території проектування, які слід враховувати при проектуванні;
г) матеріали моніторингу Генеральної схеми планування території України
щодо території проектування;
д) вимоги щодо врахування при проектуванні загальнодержавних та регіональних
інтересів, які визначені відповідними рішеннями уряду, Генеральною
схемою планування території України, стратегіями розвитку регіону, прогнозами
та програмами економічного і соціального розвитку і мають бути враховані
при розробленні схеми планування території Автономної Республіки Крим, області,
групи районів;
е) матеріали територій та об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних
зон;
ж) характеристику сучасного стану навколишнього природного середовища
та екологічної безпеки;
з) матеріали затверджених історико-культурних опорних планів із визна-
ченими межами історичних ареалів та зон охорони пам'яток культурної спадщини
населених пунктів (у разі відсутності затвердженої документації - перелік
нерухомих об'єктів культурної спадщини та земель історико-культурного призначення);
и) матеріали стосовно оцінки курортних ресурсів, медичного зонування,
межі курортів міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення;
к) матеріали Держлісфонду із виділенням лісів природоохоронного призначення;
л) матеріали Довідника Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, області про стан соціально-економічного розвитку регіону за 3
роки, що передують розробленню схеми планування території;
м) характеристику населення, баланс трудових ресурсів згідно з матеріалами
останнього перепису населення (за даними Головного управління статистики
в Автономній Республіці Крим, області);
н) дані про окремі показники соціально-економічного, екологічного, транспортного
та інженерного розвитку регіону;
о) матеріали Державного земельного кадастру щодо структури земель регіону
в розрізі окремих адміністративних одиниць першого рівня відповідно до
форми згідно з додатком Г;
п) дані щодо можливих проявів у окремих регіонах та на окремих територіях
небезпечних і катастрофічних явищ;
р) перелік раніше виконаних науково-дослідних та проектних робіт, які додають
до завдання, у тому числі:
- соціально-економічні прогнози, програми розвитку окремих галузей господарства,
стратегії регіонального розвитку, обґрунтування розвитку вільних
економічних та спеціальних зон, схеми містобудівного обґрунтування проходження
міжнародних транспортних коридорів, проекти розвитку транскордонних
регіонів;
- схеми захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних
і гідрогеологічних процесів;
- інші матеріали;
р) дані, які необхідні для розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної оборони)", відповідно до ДБН Б.1.1-5.
Примітка. Усі вихідні дані надаються станом на 1 січня року початку розроблення
містобудівної документації згідно з договором на її виконання.

Б.3 СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ
ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ
Вихідні дані містять:
а) коротку історичну довідку з характеристикою послідовних змін адміністративно-територіального
устрою району;
б) матеріали земельного кадастру щодо структури земельного фонду, основних
землекористувачів, особливо цінних грунтів (форма статистичної звітності
6-зем);
в) дані про динаміку (по кожному з останніх п'яти років) функціонального
використання земель; демографічного, соціально-економічного та територіального
розвитку, розвитку в межах району загальнодержавної, регіональної та місцевої
інфраструктури;
г) матеріали інженерних, геологічних і гідрологічних вишукувань та відомості
про наявність корисних копалин і підземних вод;
д) перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та
інших робіт, які слід враховувати при проектуванні;
е) матеріали моніторингу Генеральної схеми планування території України
в розрізі району та міст обласного значення;
є) вимоги щодо врахування при проектуванні загальнодержавних та регіональних
інтересів, які визначені відповідними рішеннями уряду, Генеральною
схемою планування території України, стратегіями розвитку регіону, прогнозами
та програмами економічного і соціального розвитку і мають бути враховані
при розробленні схеми планування території району;
ж) матеріали оцінки сучасного і прогнозного екологічного та санітарно-гі-
гієнічного стану земель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного
та радіаційного забруднення;
з) матеріали спостережень за режимом і несприятливими гідрометеорологічними
явищами: лавинами, селями, рівнем поверхневих вод;
и) характеристику небезпечних зон відвалів породи гірничовидобувних
підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічного затоплення, затоплення паводковими
водами, районів, де очікується утворення провалів і зсувів;
і) дані про обсяги та напрями сталих виробничих, трудових, культурно-побутових,
рекреаційних взаємозв'язків з суміжними адміністративно-територіальними
утвореннями (включаючи міста обласного (республіканського для Автономної
Республіки Крим) значення);
ї) наявну чисельність населення в розрізі міських, селищних та сільських
рад, дані про кількість, структуру, природний рух, сальдо міграції, зайнятість населення;
й) характеристику структури та потужності виробничого комплексу;
к) дані про природно-ресурсний потенціал, рівень та умови його використання
(земельні, водні, мінерально-сировинні ресурси, природно-кліматичні
умови проживання та господарської діяльності);
л) характеристику оздоровчо-рекреаційного та туристичного потенціалу
(наявність історико-культурної спадщини, бальнеологічних та інших відповідних
ресурсів, рівень та умови їх використання) ;
м) дані про наявність у районі, у районному центрі - місті обласного (республіканського
для Автономної Республіки Крим) значення науково-дослідних
та проектних організацій, вищих навчальних закладів;
н) дані про рівень розвитку соціальної інфраструктури (житловий фонд,
заклади соціально-культурного обслуговування населення);
о) характеристику інвестиційної привабливості (обсяги зовнішніх і внутрішніх
інвестицій, рівень забезпечення інвестиційних потреб району, стан ринку
нерухомості) ;
п) дані про наявність у районі, районному центрі, місті обласного (республіканського
для Автономної Республіки Крим) значення пожежних депо;
р) дані, які необхідні для розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної оборони)", відповідно до ДБН Б.1.1-5;
с) характеристику природної та техногенної безпеки (структура та розміщення
потенційно небезпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних
ситуацій, їх розподіл за групами ризику, площа території та кількість населення
в зонах можливого ураження, включаючи вплив аналогічних об'єктів, розташованих
на території суміжних адміністративно-територіальних утворень);
т) прогнозовані параметри розвитку економіки та чисельності населення,
додаткових потреб у територіях різного функціонального призначення;
у) графічні матеріали:
- схема області в масштабі 1:100 000- 1:1500 000;
- топографічна карта району в масштабі 1:10 000-1:50 000;
- план землекористування району (з зображенням, зокрема, меж адміністративно-територіальних
одиниць, що входять до його складу, основних землекористувачів,
розпайованих земель, особливо цінних ґрунтів);
- інші графічні матеріали в масштабі 1:10 000 - 1:50 000 із зображенням:
- існуючих пропозицій щодо зміни меж адміністративно-територіальних
одиниць, що входять до складу району;
- комунікацій і споруд загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспортної
інфраструктури (зовнішнього транспорту, зв'язку, водо- та
енергозабезпечення, водовідведення);
- споруд інженерного захисту території;
- територій та об'єктів природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного
та оздоровчого призначення (у т.ч. курортів міжнародного, загальнодержавного
та місцевого значення),лісів, лісопарків, земель дачних та садівницьких
товариств, інших природних територій, важливих для збереження біологічного
та ландшафтного різноманіття;
- призначення нерухомих об'єктів культурної спадщини, земель історико-
культурного призначення, територій історичних ареалів населених пунктів, зон
охорони пам'яток культурної спадщини;
- об'єктів комунального господарства (кладовищ, сміттєзвалищ, ділянок
інших підприємств із санітарного очищення та утилізації відходів, скотомогильників);
- охоронних, санітарно-захисних зон, округів (зон) санітарної охорони навколо
відповідних територій та об'єктів; прибережних захисних смуг (у т.ч. навколо
об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних
утворень);
- радіусів обслуговування території району пожежними депо;
- зон радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно
небезпечних об'єктів (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих на територіях
суміжних адміністративно-територіальних утворень);
- дані, які необхідні для розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної оборони)", відповідно до ДБН Б.1.1-5;
- зон особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів
Збройних сил України та інших військових формувань;
- площ залягання корисних копалин.
Примітка. Усі вихідні дані надаються станом на 1 січня року початку розроблення
містобудівної документації згідно з договором на її виконання.

ДОДАТОК Д
(довідковий)
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТІ, ГРУПИ РАЙОНІВ, ОКРЕМОЇ
ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Д.1 Аналіз соціально-економічного та містобудівного розвитку території
Автономної Республіки Крим, областей України, окремих частин території України
(далі - регіон) здійснюється за системою індикативних показників, які характеризують
існуючий потенціал розвитку та розкривають досягнутий ними рівень
соціально-економічного, екологічного та планувального розвитку. Поєднаний
аналіз блоків і груп цих показників забезпечує виявлення існуючих в регіоні
проблем розвитку і є підґрунтям для розроблення заходів з їх вирішення. Аналітичні
складові доцільно виконувати із застосуванням геоінформаційних технологій,
модулів просторового аналізу та електронного тематичного картографування.
При здійсненні аналізу доцільно об'єднувати міста республіканського та
обласного значення із адміністративними районами, які їх оточують.
З цією метою запроваджується система показників, що має таку структуру:
Д.2 Показники, що характеризують потенціал розвитку адміністративних
районів та міст державного, обласного та регіонального значення (далі - адміністративні
одиниці першого рівня) регіону, включають зручність транспортно-географічного
положення, забезпеченість природно-ресурсним потенціалом та основними
виробничими фондами з поправкою на рівень їх зношеності, рівень розвитку
транспортної мережі, забезпеченість трудовими ресурсами та оцінку їх
якості.
Д.2.1 Зручність транспортно-географічного положення розраховується на
основі графової моделі за індексами зручності розташування адміністративних
одиниць першого рівня для розвитку економічних зв'язків. Індекс зручності є
комплексним індексом, який враховує зручність розташування районів між собою;
до обласного центру; до центрів сусідніх областей; до найближчого транспортного
переходу на кордоні та до найближчого морського порту.
Д.2.2 Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом розраховується на
одиницю площі адміністративної одиниці першого рівня, що нормується до відповідного
середньодержавного показника (розраховується за матеріалами щорічного
моніторингу Генеральної схеми планування території України). Структура
природно-ресурсного потенціалу розраховується у відсотках до сумарної величини
природних ресурсів адміністративної одиниці першого рівня. При цьому до
уваги приймаються мінеральні, водні, земельні, лісові та природно-рекреаційні
ресурси.
Д.2.3 Забезпеченість основними виробничими фондами визначається на
основі індексу, який являє собою показник їх вартості у розрахунку на одного
мешканця адміністративної одиниці першого рівня, що нормується до відповідного
середньодержавного показника (розраховується за матеріалами щорічного
моніторингу Генеральної схеми планування території України).
Д.2.4 Рівень розвитку транспортної мережі розраховується через індекс,
що являє собою співвідношення щільності автомобільних та залізничних транспортних
магістралей адміністративної одиниці першого рівня до відповідного середньодержавного
показника (розраховується за матеріалами щорічного моніторингу
Генеральної схеми планування території України).
Д.2.5 Забезпеченість трудовими ресурсами розраховується на основі індикативного
показника демографічного навантаження (кількість непрацюючих, що
припадає на одного зайнятого у господарстві),нормованого до відповідного середньодержавного
показника (розраховується за матеріалами щорічного моніторингу
Генеральної схеми планування території України).
Д.2.6 Якість трудових ресурсів розраховується на основі індикативного показника
частки економічно активного населення, що має базову вищу освіту, нормованої
до відповідного середньо-державного показника (розраховується за ма-
теріалами щорічного моніторингу Генеральної схеми планування території України).
Д.3 Показники, що характеризують розвиток територіальних адміністративних
одиниць першого рівня, включають рівень їх економічного, соціального,
екологічного, техногенно-безпечного та містобудівного розвитку
Д.3.1 Рівень економічного розвитку розраховується на основі індексів валової
доданої вартості, ефективності функціонування господарства, експортної
та інвестиційної активності адміністративної одиниці першого рівня.
Комплексний індекс економічного розвитку адміністративної одиниці першого
рівня розраховується шляхом приведення перерахованих вище окремих індексів
до середньозваженого показника.
Д.3.2 Рівень соціального розвитку адміністративної одиниці першого рівня
визначається на основі двох груп індикативних показників, що характеризують
умови та якість життя населення.
Комплексний індекс якості життя населення адміністративної одиниці першого
рівня розраховується шляхом приведення перерахованих вище окремих індексів
до середньозваженого показника.
Д.3.3 Рівень забруднення навколишнього природного середовища розраховується
на основі індексів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
індексів скидання стічних вод та обсягів накопичених відходів адміністративної
одиниці першого рівня.
Комплексний індекс забруднення навколишнього природного середовища
адміністративної одиниці першого рівня розраховується шляхом приведення перерахованих
вище окремих індексів до середньозваженого показника.
Д.3.4 Рівень містобудівного розвитку адміністративної одиниці першого
рівня розраховується на основі індексів щільності населення, щільності міської
забудови та урбанізації.
Комплексний індекс містобудівного розвитку адміністративної одиниці
першого рівня розраховується шляхом приведення перерахованих вище окремих
індексів до середньозваженого показника.
Д.3.5 Рівень безпеки формується на основі аналізу рівня містобудівного
розвитку із врахуванням приведених ризиків можливості виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
Д.4 На основі ідентифікації адміністративних одиниць першого рівня за
ознаками та критеріями, які визначають їх переважні властивості та в результаті
їх об'єднання, визначаються спеціалізовані функціональні зони, кожна з яких характеризується
специфічними проблемами функціонування та розвитку.
Д.5 Проблемні ситуації в спеціалізованих функціональних зонах визначаються
в результаті порівняння значень індексів, які характеризують їх сучасний
стан з показниками соціально-економічних прогнозів (даними щодо перспективного
розвитку виробничої діяльності, демографічних змін, соціальних та екологічних
умов життєдіяльності населення тощо). В результаті виділяються проблемні
території, які потребують спеціальних заходів із метою стимулювання їх прискореного
розвитку.
Д.6 3 метою вирівнювання наявних розбіжностей у соціально-економічних
та екологічних характеристиках окремих територій на етапі реалізації схеми планування
можуть розроблятися цільові програми щодо перспективного розвитку
функціональних зон, раціонального їх використання, а також перспективного
функціонального зонування території регіону в цілому.
Д.7 Розроблення перспективної планувальної структури регіону здійснюється
з урахуванням комплексної оцінки його території на основі планувального
каркаса регіону з визначенням основних структурних елементів (планувальних
центрів, ядер, осей). На цій основі розробляються пропозиції щодо виділення міжрайонних
систем розселення регіону на базі груп адміністративних одиниць
першого рівня з близькими показниками соціально-економічного розвитку, які
характеризуються функціональною та структурно-територіальною (композиційною)
єдністю. Визначені міжрайонні системи розселення можуть бути об'єктами
проектування на подальших етапах регіонального планування.
Д.8 У схемах планування території, які розробляються для регіонів, що ме-
жують з іноземними державами, необхідно розробляти окремий розділ із планування
прикордонних з іноземними державами територій цього регіону, склад та
зміст якого визначається у завданні на розроблення.

ДОДАТОК Е
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
[1] Конституція України
[2] Закон України "Про основи містобудування"
[3] Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
[4] Закон України "Про Генеральну схему планування території України"
[5] Земельний кодекс України
[6] Водний кодекс України
[7] Лісовий кодекс України
[8] Кодекс України про надра
[9] Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
[10]Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
[11] Закон України "Про будівельні норми"
[12] Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
[13] Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
[14] Закон України "Про екологічну мережу України"
[15] Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної
екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки"
[16] Закон України "Про охорону культурної спадщини"
[17] Закон України "Про курорти"
[18] Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства"
[19] Закон України "Про транскордонне співробітництво"
[20] Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку
малих міст"
[21] Закон України "Про захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру"
[22] Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та
відтворення довкілля Азовського та Чорного морів"
[23] Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення"
[24] Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів"
[25] Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України"
[26] Закон України "Про державну таємницю"
[27] Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію сталого розвитку населених
пунктів" від 24 грудня 1999 р. № 1359
[28] Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 "Про
затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів,
справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
службову інформацію, що є власністю держави"
[29] Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення реалізації Закону
України "Про Генеральну схему планування території України" від 29 серпня
2002 р. № 1291
[30] Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-12 "Про
затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях"
[31] Постанова Кабінету Міністрів України № 559 від 25 травня 2011 р. "Про
містобудівний кадастр"
[32] Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1190 "Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015
року"
[33] Указ Президента України "Про Концепцію державної регіональної політики"
від 25 травня 2001 р. № 341
[34] Наказ Мінрегіону від 16.11.2011 № 290, зареєстрований в Мін'юсті
20.12.2011 за № 1468/20206, "Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації"
[35] Наказ Мінрегіонбуду України від 06.06.2011 № 68 "Щодо затвердження переліку
відомостей, що становлять службову інформацію"
[36] Наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 р. № 440 "Про затвердження
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю".

 

Дата публікації: 12.10.2018

Отзывы

ОтменитьДобавить отзыв