ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) НА МИРНИЙ ЧАС у містобудівній документації

Рейтинг: 0 / 5 (0)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Система містобудівної документації
СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,
ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)
У МІСТОБУДІВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ДБН Б. 1.1-5:2007
ДРУГА ЧАСТИНА
Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та
затвердження розділу інженерно-технічних заходів
цивільного захисту (цивільної оборони) НА МИРНИЙ ЧАС
у містобудівній документації

Чинні з 2008-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації (далі - ІТЗ ЦЗ (ЦО)).
Ці Норми обов'язкові для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, замовниками (інвесторами),проектувальниками.
ДБН складається з двох частин:
перша частина - це склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу ІТЗ
ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації на особливий період (ДСК);
друга частина - це склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу ІТЗ
ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації на мирний час.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
ДБН Б. 1-3-97 СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження
генеральних планів міських населених пунктів
ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень
ДБН Б.2.4-2-94 Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки,
погодження та затвердження містобудівної документації для сільських
поселень
ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Анофілогенні території - місця наявності вогнищ малярії або потенційно небезпечні місця
(переважно це території боліт із застійною водою, порослих та замулених водойм, рік та каналів із
малою швидкістю течії води та пологими берегами, непроточних ставків),де ці вогнища можуть
виникнути [16].
Безпечний район (пункт, територія, зона) - придатний для життєдіяльності район (пункт,
територія, зона) розміщення евакуйованого населення, який визначається рішенням відповідного
органу влади за межами зон можливого руйнування, хімічного зараження, катастрофічного затоплення, масових лісових і торф'яних пожеж, а також небезпечного радіоактивного забруднення [18].
Генеральна схема планування території України - містобудівна документація, яка визначає
концептуальні вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій
України [9].
Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові
вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання відповідних території населеного
пункту [9].
Детальний план території-містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів,
мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів [9].
Евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів
(місць),зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних
районах (місцях захисту) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди
здоров'ю людей [18].
Епідемічний осередок - місце знаходження джерела збудника інфекції з прилеглою територією
в межах існуючої небезпеки передання заразного начала оточуючим [2].
Епізоотичний осередок - місце перебування джерела (чи джерел) збудника інфекції хворої
тварини, де в даній ситуації можливе передання збудника до інших тварин в межах визначеної
території [2].
Епіфітотія - розповсюдження інфекційних хвороб рослин на значні території (господарство,
район, область) протягом визначеного часу [2].
Заміська зона населеного пункту-центру або підцентру - особливий територіальний об'єкт,
який призначений для реалізації евакуаційних потреб цього населеного пункту і який окремими
своїми частинами і навіть цілком може не мати із даним населеним пунктом спільної межі.
Заміська зона населеного пункту на особливий період не повинна включати зони можливого
руйнування навколо категорованих міст та об'єктів, а також (на особливий період та у мирний час)
зони можливого небезпечного радіаційного забруднення, можливого хімічного та біологічного зараження, можливого руйнування у разі аварії на потенційно небезпечному об'єкті.
Таким чином, в залежності від розміру населеного пункту заміська зона може містити невелику
або значну частину містобудівних об'єктів та територій у системі поселень, до якої входить даний
населений пункт.
До складу таких містобудівних об'єктів відносяться: будинки відпочинку, санаторії, дитячі
оздоровчі табори, дитячі заклади цілорічного використання, пансіонати, школи-інтернати, лікарні,
дачні та садові будівлі, об'єкти комунальної власності, соціально-культурного призначення, готельного комплексу та інші, які можуть бути використані з метою розміщення евакуйованих.
Зона можливого ураження - окрема територія або об'єкт, на яких внаслідок надзвичайної
ситуації техногенного, природного чи військового характеру виникає загроза життю або здоров'ю
людей чи заподіяння матеріальних втрат [11].
Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних та транспортних споруд і
комунікацій [9].
Міжселенне медичне, торгово-побутове обслуговування та обслуговування щодо громадського харчування - ієрархічна структура обслуговування (зазвичай - трьохрівнева). На першому
рівні забезпечуються повсякденні потреби населення (їх забезпечення виконується у всіх населених
пунктах). Реалізація найбільш складних функцій обслуговування реалізується в центрах відповідних
територій [19].
Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється
планування, забудова та інше використання територій [9].
Містобудівні умови - встановлені параметри та обмеження використання та забудови територій
з оптимальним забезпеченням відповідних життєвих та функціональних потреб населення (зокрема,
транспортне забезпечення, енергозабезпечення, водозабезпечення, обслуговування населення тощо).
Місто-центр (або підцентр) - населений пункт (характеризується найбільшою кількістю населення і найвищим адміністративним статусом, економічним та соціально-культурним потенціалом, в
першу чергу, обласний або районний центр),який очолює сформовану сукупність міських і сільських
населених місць різної величини та профілю економічної діяльності, що об'єднані сталими функціональними взаємозв'язками (виробничими, трудовими, адміністративними, культурно-побутовими, рекреаційними тощо).
Місця захисту - це інфраструктурно насичені території, які мають виконувати функції захисту,
реабілітації та реалізації інших видів забезпечення життєдіяльності населення на період дії або
ліквідації наслідків від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. Місця захисту
підрозділяються на декілька рангів в залежності від ступеня захищеності та протидії комплексу
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
Примітка. До розроблення методично-нормативного документа ранг місця захисту можна визначати
орієнтовно у вигляді якісної оцінки рівня захисту населення. Так, наявність житла надає евакуйованому
населенню притулок і це можна вважати першим рангом місця захисту. Наявність у цих жител впорядкованих
підвальних приміщень може характеризуватись другим рангом ступеня захисту. Віднормоване підвальне
приміщення за параметрами протирадіаційного укриття підвищує його ранг ще на одиницю.
Місця захисту формуються, в першу чергу, на території населених пунктів, що у перспективі
може забезпечити безпеку розвитку населеного пункту в цілому у мирний час.
Термін "місце захисту" за межами населених пунктів збігається з терміном "безпечний район",
але може відрізнятися за більш високим рівнем інфраструктурної насиченості.
Місця захисту повного формування мають повний комплекс інфраструктурного забезпечення і не
потребують використання комплексів обслуговування, що розміщені поза ними.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на
об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією,
епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвело або може призвести до
людських і матеріальних втрат [1].
Надзвичайна ситуація техногенного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією (на хімічно-, пожежо-, вибухонебезпечному
об'єкті),катастрофічним затопленням від порушення одної або декількох гребель одночасно, порушенням умов сталого збереження ґрунту (яке може призвести до виникнення селів, лавин, зсувів
тощо),що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат.
Надзвичайна ситуація природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене катастрофою (землетрус, падіння космічних
об'єктів значного розміру),стихійним лихом (велика пожежа на значній території або об'єкті, значне
затоплення території під час повені, землетрус локального характеру від катастрофічних переміщень
значних мас ґрунту, що спричинений різкою зміною несучих властивостей ґрунту за природними
причинами, а також виникнення селів, лавин, зсувів тощо),епідемією, епізоотією, епіфітотією, що
призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат.
Небезпечний район (пункт, територія, зона) - непридатний (тимчасово або довготерміново)
для життєдіяльності район (пункт, територія, зона) в результаті дії або наслідків надзвичайної ситуації
або в результаті визначеної потенційної небезпеки [18].
Небезпечна речовина-хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні
агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати,
патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо),які становлять небезпеку для життя і здоров'я
людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за
певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та
культурним цінностям [6].
Примітка. Зазначений перелік небезпечних речовин містить також і радіоактивні речовини.
Небезпечна хімічна речовина (НХР) - хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія
якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей чи завдати
шкоду довкіллю [1].
Об'єкт підвищеної небезпеки (ΟΠΗ) - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються,
переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також
інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру [7].
Потенційно небезпечний об'єкт (ПНО) - об'єкт, на якому можуть використовуватися або
виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні
препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення
аварії [7].
Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" схеми планування території на мирний час - основний містобудівний документ, що визначає головні параметри
комплексу інженерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на мирний час на регіональному
рівні містобудівними засобами, зокрема, щодо забезпечення проведення евакуації в заміську зону на
основі сталого функціонування позаміських транспортно-інженерних систем із врахуванням місць
захисту, що розміщені в населених пунктах.
Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" генерального
плану на мирний час - основний містобудівний документ, що визначає комплекс інженернотехнічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на мирний час містобудівними засобами, зокрема, забезпечення проведення евакуації до місць захисту, які сформовані на базі комплексного освоєння (з
можливістю подвійного використання) підземного простору міста (населеного пункту),а також на
базі будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих закладів цілорічного
використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, лікарень, дачних та садових будівель, об'єктів комунальної власності, соціально-культурного призначення, готельного комплексу незалежно від форм
власності та підпорядкування з визначенням необхідних інженерно-технічних заходів),в тому числі
проведення евакуації і в заміську зону, на основі сталого функціонування транспортно-інженерних
систем та обладнання міста.
Система поселень - це цілеспрямовано сформована сукупність міських і сільських населених
місць різної величини та профілю економічної діяльності, які об'єднані сталими функціональними
взаємозв'язками (виробничими, трудовими, адміністративними, культурно-побутовими, рекреаційними тощо) та спільністю тяжіння до центру системи - міста, яке фокусує вказані взаємозв'язки,
здійснює їх достатньо розвиненою мережею транспортної інфраструктури та характеризується найбільшою кількістю населення і найвищим адміністративним статусом, економічним та соціальнокультурним потенціалом [17].
Схема планування території - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення
планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин [9].
Споруди підземного простору міст та інших населених пунктів - це станції метрополітену,
підземні переходи та тунелі, гаражі, гірничі виробки, підвальні та інші приміщення, які можуть бути
використані для захисту населення у разі виникнення НС техногенного та природного характеру.
Хімічно небезпечний об'єкт (ХНО) - промисловий об'єкт (підприємство) або його структурні
підрозділи, на якому знаходяться в обігу (виробляються, переробляються, перевозяться (пересуваються),завантажуються або розвантажуються, використовуються у виробництві, розміщуються або
складуються (постійно або тимчасово),знищуються тощо одне або декілька небезпечних хімічних
речовин (до ХНО не належать залізниці) [1].

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС У
СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ
4.1 Головним завданням розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) при плануванні території Автономної Республіки
Крим, областей, кількох районів та окремого району (під час виникнення надзвичайних ситуацій у
мирний час) є створення містобудівних умов для забезпечення захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.
В залежності від місцевих особливостей завдання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) при плануванні території
Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та району конкретизуються у кожному
випадку врахуванням:
- принципових рішень Генеральної схеми планування території України у питанні забезпечення
сталого розвитку систем розселення та населених пунктів;
- загальнодержавних та місцевих інтересів, що містять програми розвитку окремих видів економічної діяльності, цільові програми розвитку відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, а також розробки з формування транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання.
4.2 У розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території Автономної Республіки Крим або області
обґрунтовуються рішення щодо створення містобудівних умов для забезпечення захисту населення і
територій від НС техногенного та природного характеру та їх наслідків у мирний час на основі:
- визначення обсягів евакуаційних заходів до місць захисту за кількістю населення, яке потребуватиме цивільного захисту (цивільної оборони) в залежності від рівня та кількості НС
техногенного та природного характеру;
- підготовленості місць захисту із зазначенням їх повного чи неповного формування на територіях, що приймають евакуйоване населення;
Примітка. Місця захисту повного формування мають повний комплекс інфраструктурного забезпечення і
не потребують використання комплексів обслуговування, що розміщені поза ними.
- розвитку транспорту та інженерних комунікацій і споруд, які забезпечують доставку евакуйованих та необхідні умови їх життєдіяльності на територіях місць захисту;
- забезпечення функціонування та життєдіяльності місць захисту на період дії НС техногенного
та природного характеру і ліквідації їх наслідків.
4.3 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) у схемі планування
території кількох районів або району базуються на рішеннях, що закладені у розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) у
схемі планування території Автономної Республіки Крим та областей, і, в свою чергу, містять
конкретні рішення на відповідному адміністративно-територіальному рівні щодо забезпечення за
хисту та життєдіяльності населення на період дії НС техногенного та природного характеру та їх
наслідків у мирний час.
4.4 Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень керуються
рішеннями розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схеми планування території Автономної Республіки Крим,
областей, кількох адміністративних районів та району з метою ефективного захисту населення і
територій під час виникнення та ліквідації НС техногенного і природного характеру у мирний час.
ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС
У ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
4.5 Головне завдання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) при розробленні генерального плану населеного
пункту полягає у раціональному використанні планувальної та просторової організації міста (іншого
населеного пункту) щодо реалізації захисту його населення від НС техногенного та природного
характеру та дії їх наслідків у мирний час у сформованих місцях захисту, зокрема, у забезпеченні:
- безперешкодного транспортування (переміщення) населення з метою евакуації до місць за
хисту по території міста (іншого населеного пункту);
- транспортного зв'язку із місцями захисту, особливо з віддаленими, в тому числі з місцями
захисту у заміській зоні;
- розміщення населення в межах міста (іншого населеного пункту) у місцях захисту у мирний
час, які сформовані на базі комплексного освоєння підземного простору (подвійного вико-
ристання) міста (іншого населеного пункту),а також як в межах, так і за межами міста
(іншого населеного пункту) на базі будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих
таборів, дитячих закладів цілорічного використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, лікарень,
дачних та садових будівель, об'єктів комунальної власності, соціально-культурного
призначення, готельного комплексу незалежно від форм власності та підпорядкування
з визначенням необхідних інженерно-технічних заходів;
- відповідного розвитку інфраструктури місць захисту у заміській зоні, зокрема, забезпечення
мережами та спорудами водопроводу, каналізації, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та інших інженерних комунікацій;
Примітка. Оповіщення населення у розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) розробляється в режимі узагальненого врахування (див. примітку до пункту 5.12.).
- проведення необхідних заходів з інженерної підготовки та благоустрою території міста
(іншого населеного пункту),які спрямовані на відвернення або зниження до прийнятного
рівня дії негативних факторів впливу НС техногенного та природного характеру, а також
діючих і пов'язаних з ними можливих небезпечних процесів.
4.6 Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень керуються рішеннями розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генеральних планів міст та інших
населених пунктів з метою ефективного захисту населення і територій під час виникнення та
ліквідації НС техногенного і природного характеру у мирний час.

5 СКЛАД І ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
СКЛАД І ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС У
СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
5.1 Склад і зміст графічних матеріалів розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) залежить від рівня адміністративнотериторіальної одиниці (АРК, область, район).
Графічні матеріали розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у схемі планування території Автономної Республіки
Крим (області) представляються кресленням "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" у масштабі проектного плану схеми планування території (у разі меншого насичення
графічною інформацією — представляються у масштабі у два рази меншому ніж масштаб проектного
плану),на якому, включаючи рішення проектного плану схеми планування території (див.п.5.3),
будуть відображені:
а) зони можливого сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС),можливого хімічного та бактеріологічного забруднення від аварій на інших потенційно небезпечних об'єктах, катастрофічного затоплення (у тому числі зони впливу щодо ризиків транскордонних загроз від
подібних НС),зони поширення зсувів, підтоплення, селів, карсту, сейсмічної небезпеки; епідемічні та
епізоотичні природні осередки;
б) місця захисту, що формуються в заміській зоні та у її населених пунктах (підсумкові показники);
в) зони розміщення баз та складів матеріально-технічного постачання, продовольчих та інших
резервів;
г) зони тривалого та сезонного відпочинку;
д) межі водоохоронних зон, а також інших територій спеціального призначення, у тому числі
гірничі виробки (див. п.5.4);
є) транспорт та інженерні комунікації і споруди, які забезпечують доставку евакуйованих до
місць захисту та необхідні умови їх життєдіяльності на цих місцях у мирний час, зокрема:
- залізниці, автомобільні дороги державного та місцевого значення;
- аеродроми, злітно-посадочні смуги, порти, причали;
- мережі та споруди енергопостачання, нафто-, газо-, продуктопроводів, водопостачання;
є) зони розміщення заміських баз та складів, зокрема, для забезпечення проведення відновлювальних робіт;
ж) підготовлені до експлуатації водні ресурси;
з) інші необхідні об'єкти та мережі.
5.2 За неможливості на території АРК (області) забезпечити розміщення евакуйованого наслення виконується креслення-фрагмент з частинами території відповідних областей, де може бути
розміщено це населення. Для вирішення цього завдання Рада міністрів АРК (облдержадміністрація)
разом із МНС України звертається до Кабінету Міністрів України.
5.3 За необхідності розробляються креслення, що обґрунтовують чи деталізують прийняті проектні рішення щодо транспортних зв'язків, водопостачання (див.п.5.4),каналізації, енергопостачання, газопостачання, медичного та побутового обслуговування населення у місцях захисту у
мирний час, використання курортних місцевостей та зон відпочинку для розміщення населення.
Перелік та масштаб додаткових матеріалів встановлюється у завданні на проектування. Додаткові
креслення необхідно максимально суміщати.
5.4 До об'єктів розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у складі схем планування території включаються об'єкти та інші території, що не несуть закритої інформації.
5.5 Графічні матеріали розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території кількох районів або
району представляються кресленням "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" у масштабі проектного плану схеми планування території (у разі меншого насичення графічною інформацією представляються у масштабі у два рази меншому ніж масштаб проектного
плану),на якому, включаючи рішення проектного плану схеми планування території (див. п.5.3),буде
відображено:
а) зони можливого сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС),можливого хімічного та бактеріологічного забруднення від аварій на інших потенційно небезпечних об'єктах, катастрофічного затоплення (у тому числі зони впливу щодо ризиків транскордонних загроз від
подібних НС),зони поширення зсувів, підтоплення, селів, карсту, сейсмічної небезпеки; епідемічні та
епізоотичні природні осередки;
б) розміщення місць захисту, виходячи із завдань розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) із відображенням таких об'єктів і територій:
- населених пунктів із зазначенням кількості можливого до приймання населення, що розміщується у місцях захисту (дані - по кожному населеному пункту);
- населених пунктів - центрів обслуговування територій, що рекомендовані для прийняття
евакуйованого населення, зокрема, медичного та побутового, із врахуванням населення, яке
прибуває за евакозаходами (при неповному формуванні місць захисту);
- курортних зон та зон відпочинку (тривалого та сезонного) з виявленням чисельності населення,
що прибуває за евакозаходами, а також із зазначенням кількості місць у лікувальних закладах,
які розгортаються під час виникнення НС (при неповному формуванні місць захисту);
- маршрутів, що рекомендовані для евакуації у піших колонах населення великих міст, місць
розміщення пунктів малих та великих привалів;
- територій спеціального призначення, а також територій потенційно-небезпечної санітарноепідеміологічної ситуації (існуючі анофілогенні території, місця спуску стічних вод, очисні
споруди, місця смітників, скотомогильників, утилізації),а також інші території, що регламентуються щодо суворого додержання заданих параметрів використання;
в) внутрішньообласну (внутрішньореспубліканську) та районну мережу транспортних та інженерних комунікацій і споруд, що знаходиться за межами зон впливу аварій на потенційно небезпечних
об'єктах і використовується як для евакуації населення до місць захисту, так і для забезпечення його
життєдіяльності на час дії НС або ліквідації їх наслідків;
г) місця розміщення баз і складів матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів, а також
складів забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт із зазначенням під'їздів до них;
д) гірничі виробки та інші підземні порожнини;
є) підготовлені до експлуатації водні ресурси.
5.6 Пояснювальна записка розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та району повинна містити:
а) основні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) (у відповідності із показниками, що зазначені у п. 6.1.);
б) результати аналізу, що містять оцінку варіантів евакуації населення у заміську зону із визначенням місць захисту (при їх повному формуванні) та використання системи обслуговування
центрів територій розміщення місць захисту (при їх неповному формуванні),оцінку використання
території розміщення місць захисту, а також результати порівняння розглянутих варіантів та обґрунтування пропозицій щодо визначення оптимального;
в) розрахунок об'ємів житлово-цивільного будівництва та відповідних об'єктів і мереж інженерного забезпечення, які необхідні для місць захисту у відповідних населених пунктах, а також з
використанням будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих закладів цілорічного використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, лікарень, дачних та садових будівель;
г) розрахунок потрібного фонду місць захисту, зокрема, з врахуванням населення, що прибуває за
евакозаходами;
д) обґрунтування пропозицій щодо:
- дублювання транспортних та інженерних комунікацій території, які забезпечують евакуацію
та життєдіяльність населення району, області (Автономної Республіки Крим) у мирний час;
- розміщення підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів із
врахуванням забезпечення виконання аварійно-відновлювальних робіт;
- організації систем розміщення місць захисту (при їх повному формуванні);
- організації систем міжселищного медичного та торгово-побутового обслуговування та обслуговування евакуйованого населення закладами громадського харчування (при неповному
формуванні місць захисту);
- використання зон тривалого та сезонного відпочинку для формування місць захисту із зазначенням кількості евакуйованого населення;
- використання гірничих виробок та інших підземних порожнин для формування місць захисту.
5.7 У пояснювальній записці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території Автономної
Республіки Крим або області, окрім положень, що викладені у п. 5.6, повинні міститися обґрунтування
пропозицій щодо:
- виявлення місць захисту у повному або частковому формуванні по населених пунктах; балансу
житлово-цивільного фонду в цілому по населених пунктах у складі місць захисту; визначення
кількості населення, що евакуюється, включаючи зони відпочинку, з врахуванням розгортання
шпиталів під час дії НС або ліквідації їх наслідків;
- виявлення зон розміщення баз та складів матеріально-технічних, продовольчих та інших
резервів для забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення у місцях захисту.
5.8 У пояснювальній записці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території групи адміністративних районів та окремого адміністративного району, окрім положень, що викладені у п. 5.9,
повинні міститися обґрунтування пропозицій щодо:
- виявлення територій місць захисту, балансу житлово-цивільного фонду місць захисту окремо
по кожному населеному пункту розміщення евакуйованих;
- розміщення баз та складів матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів для за безпечення життєдіяльності евакуйованого населення.
5.9 У розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території адміністративного району, окрім положень, що викладені у пп. 5.5, 5.6 та 5.8, на основі складення варіантних вирішень щодо розміщення
місць захисту у мирний час обґрунтовуються пропозиції щодо:
- визначення розмірів населених пунктів, де планується розміщення місць захисту, на основі
врахування населення, що прибуває за евакозаходами;
- розміщення торгово-побутових, лікувально-профілактичних, санітарних закладів та закладів
громадського харчування різних рівнів при неповному формуванні місць захисту та повне
формування місць захисту з використанням таких об'єктів як школи, школи-інтернати, лікарні,
поліклініки, пологові будинки, амбулаторії, будинки культури, бібліотеки, торгові заклади;
- визначення заходів із реконструкції та розвитку шляхової мережі, включаючи між господарську та господарську тощо;
- визначення заходів із використання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі для будівництва електростанцій внутрішньообласного (внутрішньореспубліканського) та районного
значення з пропозиціями щодо електропостачання сільських населених пунктів;
- визначення місць водозабору та організації мереж централізованого або локального (з місце
вих джерел) водозабезпечення (див. п. 5.4),а також із інших видів інженерного благоустрою.
Примітка. Додатково у розділі можуть розглядатися інші питання, які визначені у методичному документі
щодо поетапного виконання такого розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схем планування території АРК, областей та
районів на мирний час.

СКЛАД І ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ІТЗ ЦЗ (ЦО)
НА МИРНИЙ ЧАС У ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
5.10 Графічні матеріали розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану розробляються у такому складі:
А. Схема розміщення місць захисту за межами міста, які (місця захисту) визначено, виходячи
з потреби забезпечення безпечної життєдіяльності населення, що потребує цивільного захисту, у
масштабі 1:50 000 для міст з чисельністю населення більше 100 тис. осіб та у масштабі 1:25 000 —
для міст до 100 тис. осіб. Для інших населених пунктів така схема розробляється (за необхідності див.
п. 5.14) у масштабі на порядок меншому ніж масштаб проектного плану.
На схемі розміщення зазначаються:
- межі адміністративних районів;
- зони можливого сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС),можливого хімічного забруднення від аварій на інших потенційно небезпечних об'єктах;
- зони катастрофічного затоплення;
- території місць захисту населених пунктів, що приймають евакуйоване населення;
- мережа шпиталів та інших пунктів надання допомоги постраждалим;
- лісові масиви, насадження всіх видів, акваторії;
- сільськогосподарські території;
- інші території, опорна та проектована мережа транспортних, інженерних комунікацій та
споруд внутрішньообласного (внутрішньореспубліканського) або районного значення (електропідстанції, високовольтні лінії електропередачі, споруди, каналізації - див. п. 5.4);
- зони та місця тривалого та сезонного відпочинку;
- бази і склади матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів;
- склади відбудовного періоду.
Б. Креслення "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" представляються в масштабі проектного плану (у разі меншого насичення графічною інформацією представляються у масштабі у два рази меншому ніж масштаб проектного плану),на якому, включаючи
рішення проектного плану, зазначаються:
- житлові райони, промислово-житлові райони, промислові зони (райони) із зазначенням чи
сельності жителів, а також чисельності виробничого та обслуговуючого персоналу;
- потенційно небезпечні об'єкти з їх зонами впливу в разі НС (у тому числі зони впливу щодо
ризиків транскордонних загроз);
- території з наявністю небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів як природних (в
тому числі катастрофічне затоплення, сейсмічна небезпека),так і викликаних господарською
діяльністю людини;
- зони розповсюдження зсувів, селів та карсту;
- підтоплювані території та порушені підземними виробками території, зокрема, гірничими
виробками;
- система вулиць та доріг, в тому числі магістралі сталого функціонування збору та розподілення
евакопотоків (зокрема, збірні евакопункти і вихідні пункти руху пішки);
- основні об'єкти транспортної інфраструктури (мости, шляхопроводи, дамби та інші інженерні
споруди; залізниці, вокзали, платформи, порти, причали, аеродроми, злітно-посадочні смуги,
лінії та станції метрополітену, швидкісного трамваю та інших транспортних споруд);
- магістральні інженерні мережі та головні споруди каналізації, електро-, газо- та теплопостачання (див. п. 5.11);
- загальна кількість населення, що розміщується в місцях захисту центрів загальноміського та
районного значення, а також громадських центрів промислових зон;
- чисельність населення, що розміщується в місцях захисту у спорудах підземного простору.
В. Схема розміщення місць захисту виконується в масштабі у два рази меншому ніж масштаб
проектного плану у генеральному плані. На схему наносяться місця захисту відповідного рангу.
5.11 До об'єктів розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у складі генеральних планів населених
пунктів включаються об'єкти та інші території, що не несуть закриту інформацію.
5.12 Пояснювальна записка розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану міста, селища міського
типу та сільського населеного пункту, що можуть знаходитись у зоні можливого сильного радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС),можливого хімічного забруднення від аварій на інших
потенційно небезпечних об'єктах, повинна містити обґрунтування проектних пропозицій на основі
варіантних розробок щодо забезпечення ефективної евакуації населення до місць захисту у мирний час.
Пояснювальна записка повинна містити:
а) основні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) (формуються відповідно до показників, що зазначені
уп.б.З.);
б) розрахунок чисельності населення, що підлягає евакуації до місць захисту, в тому числі у
заміську зону із міста;
в) розрахунок кількості, місткості та розміщення збірних евакуаційних пунктів у залежності
від радіуса доступності та часу збору населення в цілому по місту; за необхідності — складання
картограм пасажиропотоків та вантажопотоків у цілому по місту;
г) пропозиції щодо розміщення населення у місцях захисту за межею зони можливого сильного
радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС),можливого хімічного забруднення від аварій на
інших потенційно небезпечних об'єктах;
д) розрахунок місткості місць захисту для розміщення населення міста, в тому числі із врахуванням комплексного освоєння підземного простору міст;
є) пропозиції щодо використання підземних, зокрема, гірничих виробок для формування місць
захисту для розміщення населення;
є) заходи щодо забезпечення функціонування у мирний час систем водопостачання (див. п. 5.11),
каналізації, електропостачання, проводового мовлення, телефонізації та телеінформаційного забезпечення, газопостачання, теплопостачання;
Примітка. У складі генерального плану враховується, що оповіщення населення передається по радіотрансляційній мережі міста з використанням обладнання радіотрансляційних вузлів і мереж проводового
мовлення. При цьому кожен радіотрансляційний вузол і мережа охоплює певний район міста і відповідну
чисельність населення. Виходячи з цього проводиться розрахунок потужності обладнання радіовузлів.
У розрахунок потужності обладнання радіовузлів входить загальна потужність вуличних гучномовців.
Магістральні мережі проводового мовлення, якими транслюється оповіщення населення, вказуються на схемах
проводового мовлення і телефонізації. Крім того, оповіщення може здійснюватись і телеінформаційними
мережами міста.
Система оповіщення у повному обсязі проробляється у спеціалізованій роботі, яка не входить до складу
генплану. У завершеному вигляді система оповіщення виконується на стадіях "проект" та "робочі креслення"
або " робочий проект" згідно із окремим завданням на проектування визначеної території.
ж) пропозиції щодо розміщення потенційно небезпечних об'єктів, зокрема, підприємств для
зберігання та переробки легкозаймистих рідин, небезпечних хімічних речовин (НХР).
5.13 Пояснювальна записка розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану міст та інших населених
пунктів, які є потенційними місцями розміщення евакуйованого населення, повинна містити порівняння розроблених варіантів ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення евакуйованого населення необхідними життєзабезпечуючими складовими. Таким чином, пояснювальна записка повинна містити:
а) основні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) (формуються відповідно до показників, що зазначені
у п.6.3);
б) чисельність евакуйованого населення, що розміщується у місцях захисту даного населеного
пункту;
в) розрахунок необхідної місткості місць захисту повного формування для населення, що при
буває за евакозаходами;
г) за наявності місць захисту неповного формування визначення мережі додаткових закладів
медичного, торгово-побутового обслуговування, громадського харчування у населеному пункті, в
який прибуває додаткове населення за евакозаходами;
д) заходи, що забезпечують у мирний час функціонування систем водо-, електро-, тепло- та
газопостачання (див.п.5.11) з врахуванням розміщення населення, що прибуває за евакозаходами.
5.14 Для населеного пункту, що є потенційним місцем розміщення евакуйованого населення,
розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) розробляється із врахуванням розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО),який розробляється у складі
схеми планування території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або у складі генерального плану міста-центру (якщо даний населений пункт, що проектується, знаходиться у його
заміській зоні).
За відсутності розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО) (схем планування територій або генеральних планів містцентрів),а також відсутності на території населеного пункту, який є потенційним місцем розміщення
евакуйованого населення, об'єктів та природних умов, що несуть небезпеку НС природного та
техногенного характеру, розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генерального плану цього населеного пункту не
розробляється.
За відсутності розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО) (схем планування територій або генеральних планів містцентрів),які охоплюють населений пункт, який є потенційним місцем розміщення евакуйованого
населення, але за наявності на території цього населеного пункту об'єктів та природних умов, що
несуть потенційну небезпеку НС природного та техногенного характеру, розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі
генерального плану даного населеного пункту розробляється для вирішення проблем безпеки відносно цих потенційних НС.
При розробленні розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схеми планування території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або у складі генерального плану міста-центру, які впливають на
розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генерального плану населеного пункту, що є потенційним
місцем розміщення евакуйованого населення (при розробленому генеральному плані),цей розділ
ІТЗ ЦЗ (ЦО) виконується додатково за окремим завданням та фінансуванням.
Примітка. Додатково у розділі можуть розглядатися інші питання, які визначені у методичному документі
щодо поетапного виконання такого розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генеральних планів населених пунктів на
мирний час.

6 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС
У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ, ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО РОЗРОБКИ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СУЧАСНИМ
ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТЗ ЦЗ (ЦО)
НА МИРНИЙ ЧАС У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ
6.1 Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) у схемах планування територій здійснюється за
системою показників, яка характеризує рівень реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення захисту та
життєдіяльності населення у місцях захисту від НС техногенного та природного характеру у мирний
час, зокрема, з врахуванням населення, що може прибувати в результаті евакуації, а саме - визначення
рівня реалізації заходів щодо:
а) наявності та відповідної місткості заміських територій із формування місць захисту для
розміщення евакуйованих;
б) вирішення транспортних проблем забезпечення транспортування евакуйованих до місць
захисту;
в) інженерного забезпечення місць захисту у межах та за межами населених пунктів відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, зокрема, водопостачанням (див.п.5.11),гідротехнічними
заходами, енергопостачанням, зв'язком та іншими заходами.
6.2 Аналіз реалізації здійснюється один раз на три роки станом на 1 січня наступного за останнім
роком (за окремою договірною документацією).

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТЗ ЦЗ (ЦО)
НА МИРНИЙ ЧАС У ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
6.3 Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) у генеральних планах здійснюється за системою показників, яка характеризує рівень реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення захисту та
життєдіяльності його населення від НС техногенного та природного характеру у мирний час, а саме -
визначення рівня реалізації заходів щодо:
а) розміщення населення в межах міста (населеного пункту) у місцях захисту у мирний час, які
сформовані на базі комплексного освоєння (подвійного використання),у тому числі підземного
простору міста (населеного пункту);
б) безперешкодного транспортування або переміщення населення по території міста (населеного пункту) з метою евакуації до місць захисту;
в) забезпечення транспортного зв'язку із місцями захисту, зокрема, із віддаленими - у заміській
зоні;
г) відповідного інфраструктурного розвитку місць захисту у заміській зоні, зокрема, забезпе
чення мережами та спорудами водопроводу (див п.5.11),каналізації, газопостачання, електропос
тачання, теплопостачання та інших інженерних комунікацій;
д) обслуговування евакуйованого населення щодо відповідного розвитку мережі додаткових
закладів медичного, торгово-побутового обслуговування та громадського харчування у населеному
пункті розміщення евакуйованих;
є) інженерної підготовки та благоустрою території міста (населеного пункту),які спрямовані
на зниження дії НС техногенного та природного характеру.
6.4 Аналіз реалізації здійснюється один раз на три роки станом на 1 січня наступного за останнім
роком (за окремою договірною документацією).
6.5 На основі проведеного аналізу сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) у схемах планування
території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених пунктів робляться відповідні висновки щодо виявлених проблем та формуються принципові пропозиції
щодо розробки інженерно-технічних заходів, які відповідають сучасним потребам безпеки населення
і територій від НС техногенного та природного характеру у мирний час.
6.6 Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) у схемах планування території відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених пунктів виконується за
наявності вихідних даних.

7 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО)
НА МИРНИЙ ЧАС У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ
ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ
7.1 Юридичні відносини між замовником та підрядником регулюються загальним договором на
розроблення містобудівної документації (схеми планування території або генерального плану) та
окремим завданням на обов'язкове розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схеми планування
території або генерального плану. Загальний термін розроблення містобудівної документації, терміни виконання складових містобудівної документації визначаються договором.
7.2 При внесенні замовником змін до раніше виданого завдання або вихідних даних, внаслідок
чого виникає необхідність здійснення додаткового обсягу проектних робіт, вже виконаних на час
внесення змін, їх фінансування здійснюється за окремим договором на коригування всієї місто-
будівної документації, у складі якої розробляється розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) (схеми планування території
або генерального плану).
7.3 Контрольний примірник містобудівної документації зберігається в архіві розробника. У
відповідності з договором розробник виконує всі вимоги щодо закладення документації в страховий
фонд документації в повному обсязі, в тому числі на магнітних носіях.
Крім того, у відповідності з договором з метою планування дій щодо здійснення оперативнорятувальних та аварійно-відновлюваних робіт витягами з містобудівної документації розділу ІТЗ ЦЗ
(ЦО) в достатніх обсягах забезпечуються територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту (цивільної оборони),
структурні підрозділи з питань цивільного захисту (цивільної оборони),відповідні органи управління
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спеціалізовані служби цивільного
захисту (цивільної оборони).
7.4 Текстові і графічні матеріали цієї документації згідно з переліком, наведеним у завданні на
проектування у кількості трьох примірників, передаються замовнику. У випадку виконання містобудівної документації в електронному вигляді підрядник може передавати замовнику один комплект
текстових та графічних матеріалів на паперових носіях, а один - на магнітних носіях, якщо інше не
передбачене договором.
7.5 Додаткові примірники текстових і графічних матеріалів цієї документації на запит замовника
виконуються підрядником за окрему оплату виготовлення цих матеріалів.
7.6 Документація зберігається у порядку, встановленому вимогами щодо оформлення і доступу
до зазначених матеріалів.

ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ
7.7 Розділи ІТЗ ЦЗ (ЦО) схем планування території Автономної Республіки Крим, областей,
кількох районів та району підлягають погодженню із територіальними органами управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту (цивільної оборони) України та зі структурними підрозділами з питань цивільного захисту (цивільної
оборони) цих державних адміністрацій та виконавчих органів цих рад.
Крім того, розділи підлягають погодженню із спеціально уповноваженим органом з питань
містобудування та архітектури цих державних адміністрацій та виконавчих органів цих рад.
7.8 Розділи ІТЗ ЦЗ (ЦО) генеральних планів міст Києва, Севастополя, Сімферополя, обласних
центрів та інших міст із чисельністю населення більше 100 тис. осіб підлягають погодженню із
територіальними органами управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань цивільного захисту (цивільної оборони) України та зі структурними підрозділами з
питань цивільного захисту (цивільної оборони) цих державних адміністрацій та виконавчих органів
цих рад.
Крім того, розділи підлягають погодженню із спеціально уповноваженим органом із питань
містобудування та архітектури цих державних адміністрацій та виконавчих органів цих рад.
7.9 Розділи ІТЗ ЦЗ (ЦО) генеральних планів інших міст, селищ міського типу та сільських
населених пунктів (які розміщені у зоні впливу міст з чисельністю населення більше 100 тис. осіб і
пов'язані із розміщенням евакуйованого населення) повинні бути погоджені із територіальними
органами управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
цивільного захисту (цивільної оборони) України та зі структурними підрозділами з питань цивільного
захисту (цивільної оборони) виконавчих органів селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які відповідають рівню затверджуючої інстанції повного
комплекту містобудівної документації.
Крім того, розділи підлягають погодженню із спеціально уповноваженим органом з питань
містобудування та архітектури цих державних адміністрацій та виконавчих органів цих рад.
Примітка. За необхідності (зазначається у завданні) рівень погоджуючої інстанції може відповідати
рівню області (або АРК).
7.10 Проведення експертизи розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та району або генеральних планів населених пунктів
здійснюється у складі експертизи відповідної містобудівної документації із залученням спеціалістів
територіальних органів управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань цивільного захисту (цивільної оборони) України.
При виконанні розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) додатково до раніше розроблених схем планування території
Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та району або генеральних планів населених
пунктів експертиза здійснюється окремо.

8 ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА МИРНИЙ ЧАС
У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ
8.1 Розділи ІТЗ ЦЗ (ЦО) є складовою частиною зазначених видів проектних робіт і затверджуються в установленому порядку у складі комплексу містобудівної документації (схеми планування
території або генерального плану).
8.2 Містобудівна документація, що виконана без розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО),не може бути представлена на затвердження.
8.3 Для адміністративно-територіальних одиниць (Автономна республіка Крим, область, район)
та населених пунктів, у яких відповідна містобудівна документація була розроблена раніше за
відсутності розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО),необхідність додаткової розробки цього розділу визначається
відповідними територіальними органами управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, структурними підрозділами з питань цивільного захисту (цивільної оборони)
та спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури цих державних
адміністрацій та виконавчих органів цих рад.

ДОДАТОК
В
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1. ДБН B.I.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"
2. Большая советская энциклопедия, т..30. (Велика радянська енциклопедія, т.30.)
3. Закон України "Про Генеральну схему планування території України"
4. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
6. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру"
7. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
8. Закон України "Про основи містобудування"
9. Закон України "Про планування і забудову територій".
10. Закон України "Про пожежну безпеку"
11. Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
12. Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
13. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану"
14. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи"
15. Закон України "Про цивільну оборону України"
16. Інженерний захист та освоєння територій. Довідник під редакцією к.т.н. B.C. Ніщука. Київ,
"Основи" 2000
17. Містобудування. Довідник проектувальника/за ред. Т.Ф.Панченко.-К.: Укрархбудінформ, 2006
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432 "Про затвердження положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру"
19. Районная планировка. Справочник проектировщика. Москва. Стройиздат, 1986 г. (Районне планування. Довідник проектувальника. Москва. Будвидав, 1986 р.)
20. Указ Президента про "Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій" від 26 березня 1999 року № 284/99.

Дата публікації: 15.08.2019

Отзывы

ОтменитьДобавить отзыв